Створення: 12.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2014

Публічне акціонерне товариство “Цюрупинське” скликає загальні збори акціонерів 30.04.2014р. о 10.00 за адресою: м.Цюрупинськ, вул.Горького, 28А, кабінет голови правління, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 30.04.14 з 09.15 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 88912/71404.
 • Основні засоби 4500/4659.
 • Запаси 45861/36698.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 38551/30047.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 903/3058.
 • Нерозподілений прибуток 3437/124.
 • Власний капітал 2641/2963.
 • Статутний капітал 9635/9635.
 • Поточні зобов’язання 73199/58682.
 • Чистий прибуток 2991/385.
 • Кількість акцій 38538296/38538296.
 • Чисельність працівників 99/81.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 48(1801) від 12.03.14.