Створення: 15.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/04/2012

ПАТ “Цюрупинське” скликає загальні збори акціонерів 25.04.2012р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Горького, 28А, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2011р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19.04.12.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до правління.

Реєстрація учасників зборів 25.04.12 з 09.15 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (звітн.період/поперед.період): Усього активів 48121/42819. Основні засоби 2725/2515. Запаси  22792/18015. Сумарна дебіторська заборгованість 18831/18275. Грошові кошти та їх еквіваленти 199/1117. Нерозподілений прибуток -261/-1094. Власний капітал 2963/2963. Статутний капітал 9635/9635. Поточні зобов’язання 35784/31285. Чистий прибуток (збиток) 833/-813. Середньорічна кількість акцій (шт.) 38538400/38538400. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 69/70.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 50(1303) від 15.03.12.