Створення: 20.02.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 11/04/2017

Публічне акціонерне товариство «ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ», місцезнаходження Херсонська обл., м.Олешки, вул.Горького, 28А скликає загальні збори акціонерів 11.04.2017р. об 16.30 за адресою свого місцезнаходження, кабінет голови правління, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Переобрання наглядової ради та ревізійної комісії.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, члени комісії – Поліщук Світлана Євгенівна, Петухова Євгенія Сергіївна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

- відкликати весь склад раніше обраної наглядової ради ПАТ «ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ», обрати наглядову раду терміном на 1 рік в кількості 5 осіб;

- відкликати весь склад раніше обраної ревізійної комісії (РК) ПАТ «ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ», обрати РК терміном на 1 рік в кількості 2 осіб.

Питання 8:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: tsurupinskoe.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 05.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до голови правління Лопатюка М.В.

Реєстрація учасників зборів 11.04.17 з 16.00 до 16.25 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 256630/186103.
 • Основні засоби 13166/4093.
 • Запаси 113731/64874.
 • Сумарна дбт заборгованість 123810/112153.
 • Грошові кошти 5923/4222.
 • Нерозподілений при1760 ???/2274.
 • Власний капітал 28951/17970
 • Статутний капітал 9635/9635.
 • Поточні зобов’язання 228219/165838.
 • Чистий прибуток 4581/2653.
 • Кількість акцій 38538296/38538296.
 • Чисельність працівників 146/144.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 34(2539) від 20.02.17.