Створення: 05.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/04/2015

Публічне акціонерне товариство “Цюрупинське” скликає загальні збори акціонерів 10.04.2015р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Горького, 28А, кабінет голови правління, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.
 5. Переобрання наглядової ради.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 06.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до голови правління Лопатюк В.М.

Реєстрація учасників зборів 10.04.15 з 09.15 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014р./2013р.):

 • Усього активів 146367/88912.
 • Основні засоби 4173/4500.
 • Запаси 59228/45861.
 • Сумарна дбт заборгованість 72844/37076.
 • Грошові кошти 9622/903.
 • Нерозподілений прибуток 7826/3437.
 • Власний капітал 2274/2641.
 • Статутний капітал 9635/9635.
 • Поточні зобов’язання 126632/73199.
 • Чистий прибуток 4022/2991.
 • Кількість акцій 38538296/38538296.
 • Чисельність працівників 124/99.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 42(2046) від 03.03.15.