Створення: 22.04.2014

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Лопатюк М.В.
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   22-04-2013
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413558
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Цюрупинський
        Поштовий індекс 75100
        Населений пункт м.Цюрупинськ
        Вулиця, будинок вул.Горького,28-а
        Міжміський код, телефон та факс (05542) 4-51-66, (05542) 4-58-77
        Електронна поштова адреса емітента 014_tsurup@atrep.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22-04-2014
       Річна інформація опублікована у "Бюлетень "Цiннi папери України" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) tsurupinskoe.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   1. Роздiл "1. е) iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємствук не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 2. Роздiл "7. Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за 2012- 2013роки дивiденди не нараховуються i не виплачуються. 3.Роздiл "9 б) iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї. 4. Роздiл "9 в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 5.Роздiл "9 г) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй. 6. Роздiл 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи..." не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. 7. Роздiл 13 " Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що на пiдприємствi у звiтному перiодi невiдбувалось подiй по яким неохiдно подавати особливу iнформацiю; 8. Роздiл 29 "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   На право здiйснення роздрiбної торгiвлi 321176401370 30-09-2013 ДААК ДПА України Д/н
   На виробництво алкогольних напоїв 555 05-08-2011 ДААК ДПА України Д/н
   На право оптової торгiвлi алкогольними напоями 005262 22-12-2011 ДААК ДПА України Д/н
   На право здiйснення iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового 1000000400079 30-05-2011 ДААК ДПА України Д/н
   На виробництво спирту коньячного 458 03-03-2010 ДААК ДПА України Д/н
   Придбання, зберiгання прекурсорiв 31 16-02-2012 Комiтет з контролю за наркотиками м. Київ Д/н
   На право здiйснення експорту алкогольних напоїв 1300000300047 11-07-2013 Мiнiстерство економiки України Д/н

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   05-04-2013
   81
   Протокол
   загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства “Цюрупинське”
   Мiсце проведення: Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Горького, 28-А
   Дата проведення зборiв: 05.04.2013р. Час проведення зборiв: 10.00 год.


   I. Вiдкриття зборiв.
   1. Повiдомлення про кворум.
   Вiдкрив збори голова правлiння товариства Лопатюк Микола Володимирович.
   Голова правлiння надав слово головi мандатної комiсiї Тєкучову Вячеславу Геннадiйовичу, який довiв ре¬зультати реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах.
   Товариством здiйснено випуск таких цiнних паперiв: акцiї iменнi простi; форма iснування бездокумента- рна; свiдоцтво про реєстрацiю випуску №229/1/11 вiд 06.05.2011р., видане ДКЦПФР, код випуску IIА4000122659; кiлькiсть 38 538 296 шт., номiнальною вартiстю 0,25грн.; загальна номiнальна вартiсть 9634574,0 грн.
   Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 01.04.2013р.
   Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах
   - 208 осiб, яким належать усi 38 538 296 шт. акцiй випуску.
   Державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня. За емiтентом акцiї не облiковуються.
   Зареєструвалось та беруть участь в загальних зборах 8 акцiонерiв особисто та в особi представника за до¬вiренiстю.
   Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах - 31 200 917.
   Кворум загальних зборiв складає 80,96 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
   Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори визнаються правомоч¬ними.
   2. Обрання голови та секретарiату зборiв.
   Для роботи зборiв було запропоновано головою зборiв обрати Тєкучова Вячеслава Геннадiйовича, а сек¬ретарем обрати Лопатюк Вiкторiю Миколаївну.
   Iнших пропозицiй не надiйшло. Голосували списком: “За” - одноголосно.
   За пiдсумками голосування одноголосно обрано: головою зборiв - Тєкучова Вячеслава Геннадiйовича, се¬кретарем - Лопатюк Вiкторiю Миколаївну.
   Далi збори веде обрана голова зборiв.
   3. Обрання лiчильної комiсiї.
   Враховуючи положення ст.44 Закону України «Про акцiонернi товариства», запропоновано лiчильну комi¬сiю обрати в кiлькостi 3 осiб: Тєкучов Вячеслав Геннадiйович, Лопатюк Вiкторiя Миколаївна, Бутенко Денис Володимирович.
   Заперечень, iнших пропозицiй не надiйшло.
   За пiдсумками голосування лiчильна комiсiя обрана в складi: Тєкучов Вячеслав Геннадiйович, Лопатюк Вiкторiя Миколаївна, Бутенко Денис Володимирович.
   4. Повiдомлення про порядок денний.
   Голова зборiв повiдомив, що пропозицiй вiд акцiонерiв за 20 днiв до проведення зборiв щодо внесення доповнень до порядку денного та пропозицiй щодо проектiв рiшень з питань порядку денного не надiйшло. Тому для голосування з кожного питання порядку денного цих зборiв до вiдповiдних бюлетенiв для голосу¬вання внесенi тiльки тi проекти рiшень, якi були визначенi та затвердженi наглядовою радою при пiдготовцi до зборiв у вiдповiдностi з її повноваженнями та положеннями законодавства.
   Згiдно здiйсненого вiдповiдно до вимог законодавства та статуту товариства повiдомлення про скликання загальних зборiв порядок денний такий:
   1. Звiт правлiння про результати дiяльностi за 2012р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку за 2012р.
   4. Про надання в заставу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль” коньячних спиртiв по зобов’язаням ПрАТ «Хар¬човик».
   Нагадано, що вiдповiдно до чинного законодавства, питання, не внесенi до порядку денного загальними
   рами-^не рсш^ядаються та рiшення по ним не приймаються.
   5. Затвердження регламенту зборiв.
   Запропонований регламент ведення зборiв: по всiх питаннях доповiдачам термiн доповiдей не обмежувi ти. Пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi доповiдi, з повiдомленням прiзвища, iм‘я та по батьковi акцiонера. Виступаючим надати до 5 хв. Збори провести без перерви.
   Голосували: "За" - одноголосно.
   6. Визначення форми голосування з питань порядку денного.
   Голова зборiв поiнформував:
   - голосування на зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя - один голос.
   - голосування з питань порядку денного зборiв ПАТ проводиться з використанням бюлетенiв для голосу¬вання, форма якого попередньо затверджена органом, який скликає збори (наглядова рада).
   II. Розгляд порядку денного. 1. Звiт правлiння про результати дiяльностi за 2012р.
   Доповiдач - голова правлiння товариства Лопатюк Микола Володимирович, який довiв до вiдома акцiо¬нерiв результати господарської дiяльностi товариства в 2012р., основнi завдання та напрямки дiяльностi на 2013р. Голова правлiння повiдомив, що за пiдсумками роботи у звiтному перiодi отримано прибуток, прав¬лiння пропонує весь прибуток направити на погашення збиткiв минулих рокiв та поповнення обiгових кош¬тiв.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Перед голосуванням голова зборiв нагадав, оскiльки при пiдготовцi до зборiв наглядовою радою був ви¬значений та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, та у встановлений законодавст¬вом термiн (не менше нiж за 20 днiв до дня проведення зборiв) до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування саме такий проект рiшення, який зазначений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт правлiння про резуль¬тати дiяльностi товариства за 2012р. прийняти до вiдома, затвердження балансу товариства, розподiлу при¬бутку за 2012р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК.
   Iнших пропозицiй не надiйшло.
   Голосували бюлетенями:
   “За” - 31 200 917 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 80,96 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй);
   “Проти” - 0; “Утрималось” - 0.
   Прийняте рiшення: звiт правлiння про результати дiяльностi товариства за 2012р. прийняти до вiдома, затвердження балансу товариства, розподiлу прибутку за 2012р. провести пiсля заслуховування звiту та ви¬сновкiв НР та РК.
   2. Звiг наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   Доповiдач вiд наглядової ради - голова наглядової ради товариства Антонов Олексiй Юрiйович. Доповiв про проведенi засiдання НР протягом звiтного перiоду та про питання, якi на них вирiшувались. Доповiдач зазначив, що рада працювала в тiсному зв’язку з правлiнням товариства та ряд питань вирiшувались на спi¬льних засiданнях з правлiнням товариства.
   Радою надана позитивна оцiнка роботи виконавчого органу за звiтний перiод.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Доповiдач вiд РК - голова РК Горбачова Любов Анатолiївна. Доповiла висновок комiсiї по балансу това¬риства за 2012р. Порушень у звiтному перiодi не виявлено. Баланс за 2012р. ревiзiйна комiсiя пiдтверджує. Надає позитивну оцiнку роботи виконавчого органу за звiтний перiод.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Перед голосуванням голова зборiв нагадав, оскiльки при пiдготовцi до зборiв наглядовою радою був ви¬значений та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, та у встановлений законодавст¬вом термiн (не менше нiж за 20 днiв до дня проведення зборiв) до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування саме такий проект рiшення, який зазначений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт НР затвердити; звiт РК прийняти до вiдома, висновок РК по балансу затвердити.
   Iнших пропозицiй немає.
   Голосували бюлетенями:
   “За” - 31 200 917 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 80,96 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй);
   “Проти” - 0; “Утрималось” - 0.
   Прийняте рiшення: звiт НР затвердити; звiт РК прийняти до вiдома, висновок РК по балансу затвердити.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку за 2012р.
   Запропонований регламент ведення зборiв: по всiх питаннях доповiдачам термiн доповiдей не обмежува ти. Пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi доповiдi, з повiдомленням прiзвища, iм‘я та по батьковi акцiонера. Виступаючим надати до 5 хв. Збори провести без перерви.
   Голосували: "За" - одноголосно.
   6. Визначення форми голосування з питань порядку денного.
   Голова зборiв поiнформував:
   - голосування на зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя - один голос.
   - голосування з питань порядку денного зборiв ПАТ проводиться з використанням бюлетенiв для голосу¬вання, форма якого попередньо затверджена органом, який скликає збори (наглядова рада).
   II. Розгляд порядку денного.
   1. Звiт правлiння про результати дiяльностi за 2012р.
   Доповiдач - голова правлiння товариства Лопатюк Микола Володимирович, який довiв до вiдома акцiо¬нерiв результати господарської дiяльностi товариства в 2012р., основнi завдання та напрямки дiяльностi на 2013р. Голова правлiння повiдомив, що за пiдсумками роботи у звiтному перiодi отримано прибуток, прав¬лiння пропонує весь прибуток направити на погашення збиткiв минулих рокiв та поповнення обiгових кош¬тiв.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Перед голосуванням голова зборiв нагадав, оскiльки при пiдготовцi до зборiв наглядовою радою був ви¬значений та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, та у встановлений законодавст¬вом термiн (не менше нiж за 20 днiв до дня проведення зборiв) до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування саме такий проект рiшення, який зазначений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт правлiння про резуль¬тати дiяльностi товариства за 2012р. прийняти до вiдома, затвердження балансу товариства, розподiлу при¬бутку за 2012р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК.
   Iнших пропозицiй не надiйшло.
   Голосувал и бюлетенями:
   “За” - 31 200 917 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 80,96 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй);
   “Проти” - 0; “Утрималось” - 0.
   Прийняте рiшення: звiт правлiння про результати дiяльностi товариства за 2012р. прийняти до вiдома, затвердження балансу товариства, розподiлу прибутку за 2012р. провести пiсля заслуховування звiту та ви¬сновкiв НР та РК.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   Доповiдач вiд наглядової ради - голова наглядової ради товариства Антонов Олексiй Юрiйович. Доповiв про проведенi засiдання НР протягом звiтного перiоду та про питання, якi на них вирiшувались. Доповiдач зазначив, що рада працювала в тiсному зв’язку з правлiнням товариства та ряд питань вирiшувались на спi¬льних засiданнях з правлiнням товариства.
   Радою надана позитивна оцiнка роботи виконавчого органу за звiтний перiод.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Доповiдач вiд РК - голова РК Горбачова Любов Анатолiївна. Доповiла висновок комiсiї по балансу това¬риства за 2012р. Порушень у звiтному перiодi не виявлено. Баланс за 2012р. ревiзiйна комiсiя пiдтверджує. Надає позитивну оцiнку роботи виконавчого органу за звiтний перiод.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Перед голосуванням голова зборiв нагадав, оскiльки при пiдготовцi до зборiв наглядовою радою був ви¬значений та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, та у встановлений законодавст¬вом термiн (не менше нiж за 20 днiв до дня проведення зборiв) до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування саме такий проект рiшення, який зазначений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт НР затвердити; звiт РК прийняти до вiдома, висновок РК по балансу затвердити.
   Iнших пропозицiй немає.
   Голосували бюлетенями:
   “За” - 31 200 917 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 80,96 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй);
   “Проти” - 0; “Утрималось” - 0.
   Прийняте рiшення: звiт НР затвердити; звiт РК прийняти до вiдома, висновок РК по балансу затвердити.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку за 2012р.
   Голова зборiв: оскiльки при пiдготовцi до зборiв наглядовою радою був визначений та затверджений про¬ект рiiiiення з цього питання порядку денного, та у встановлений законодавством термiн (не менше нiж за 20 днiв до дня проведення зборiв) до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування саме такий проект рiшення, який зазначений в бюлетенi для го¬лосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт правлiння про результати дiяльностi, баланс товари¬ства за 2012р. затвердити; прибуток направити на погашення збиткiв попереднiх рокiв та поповнення обiго¬вих коштiв.
   Заперечень, запитань, iнших пропозицiй не надiйшло.
   Г олосували бюлетенями:
   “За” - 31 200 917 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 80,96 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй);
   “Проти” - 0; “Утрималось” - 0.
   Прийняте рiшення: звiт правлiння про результати дiяльностi, баланс товариства за 2012р. затвердити;
   прибуток направити на погашення збиткiв попереднiх рокiв та поповнення обiгових коштiв.
   4. Про надання в заставу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль” коньячних спиртiв по зобов’язаням ПрАТ «Харчовик».
   Iнформацiю надав голова правлiння товариства Лопатюк М.I.
   Пiсля обговорення запропоновано проголосувати за надання в заставу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль” ко¬ньячних спиртiв, якi належать товариству, по зобов’язаням ПрАТ «Харчовик».
   Оскiльки при пiдготовцi до зборiв наглядовою радою був визначений та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, та у встановлений законодавством термiн (не менше нiж за 20 днiв до дня проведення зборiв) до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, запишається для голосування саме такий проект рiшення, який зазначений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме:
   - надати в заставу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль” спирт коньячний у кiлькостi 15 000,00 дал абсолютно¬го алкоголю балансовою вартiстю 5 000 000,00 грн., по зобов’язаням ПрАТ «Харчовик» за генеральною кре¬дитною угодою, укладеною з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль”;
   - уповноважити голову правлiння ПАТ «Цюрупинське» Лопатюка М.В. пiдписати договiр застави.
   Голосували бюлетенями:
   “За” - 31 200 917 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 80,96 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй);
   “Проти” - 0; “Утрималось” - 0.
   Прийняте рiшення:
   - надати в заставу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль” спирт коньячний у кiлькостi 15 000,00 дал абсолютно¬го алкоголя балансовою вартiстю 5 000 000,00 грн, по зобов’язаням ПрАТ «Харчовик» за генеральною кре¬дитною угодою, укладеною з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль”;
   - уповноважити голову правлiння ПАТ «Цюрупинське» Лопатюка М.В. пiдписати договiр застави 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   ТОВ "Галузевий концерн "Содружество" 14121018 м.Херсон, Суворовський, 73000, Херсонська область, вул.Петренка, 18   4
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   учасниками товариства є 201 фiзичних особи , Д/н 49
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер, член правлiння  Iванова Людмила Юрiївна  № , виданий Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Колько Олена Вiкторiвна  № , виданий Д/н 15-08-2001 90 727 0.235% 90 727 
   Голова наглядової ради  Антонов Олексiй Юрiйович представник акцiонера (ТОВ ГК "Содружество" )  № 14121018, виданий Д/н 20-04-2007 1 321 170 3.428% 1 321 170 
   Член наглядової ради  Кiона Олександр Валентинович  № , виданий Д/н 15-08-2001 6 207 0.016% 6 207 
   Член наглядової ради  Бобровський Сергiй Анатолiйович  № , виданий Д/н 15-08-2001 7 765 034 20.15% 7 765 034 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Горбачова Любов Анатолiйовна  № , виданий Д/н 19-05-2005 5 0%
   Член наглядової ради  Логвiновський Геннадiй Миколайович представник акцiонера ТОВ "КУА Сп_вдружн_сть Ессет Менеджмент"  № 33172959, виданий Д/н 05-11-2004 12 189 030 31.63% 12 189 030 
   Член ревiзiйної комiсiї  Набока Свiтлана Пилипiвна  д/в № д/в, виданий д/в Д/н 15-08-2001 434 491 1.13% 434 491 
   Усього   29 571 698 76.739 % 29 571 698 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лопатюк Микола Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1964
   Освіта вища, закiнчив Одеський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський", технолог
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Винагороду за виконання обов"язкiв Голови правлiння отримує згiдно штатного розкладу Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .Згоди на оприлюднення паспортних даних не дав
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер, член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iванова Людмила Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1954
   Освіта вища, закiнчив вища, закiнчила Ленiнградський технологiчний iнститут ЦБП
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" бухгалтер
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння, Положення про головного бухгалтера. Винагороди за виконання обов"язкiв головного бухгалтера отримує згiдно штатного розкладу .Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .Згоди на оприлюднення паспортних даних не дала
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Колько Олена Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1973
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" технолог
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння.Винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .Згоди на оприлюднення паспортних даних не дала
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Антонов Олексiй Юрiйович представник акцiонера (ТОВ ГК "Содружество" )
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта юридична особа
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юридична особа
   Опис Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Спостережну раду. Винагороди за виконання обов"язкiв Голови спостережної ради не отримував .Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi . Юридична особа
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кiона Олександр Валентинович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1970
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" технолог
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду . Винагороди за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .Згоди на оприлюднення паспортних даних не дала
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Бобровський Сергiй Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1959
   Освіта вища, закiнчив Херсонський аграрний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" iнженер
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду . Винагороди за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .Згоди на оприлюднення паспортних даних не дав
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Горбачова Любов Анатолiйовна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1964
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ БК "Содружество".Начальник економiчного вiддiлу
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди за виконання обов"язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .Згоди на оприлюднення паспортних даних не дала
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Логвiновський Геннадiй Миколайович представник акцiонера ТОВ "КУА Сп_вдружн_сть Ессет Менеджмент"
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта юридична особа
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юридична особа
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду . Винагороди за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Набоку Свiтлану Пилипiвну
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1936
   Освіта Вища, закiнчила Київський фiнансово-економiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав економiст ВАТ "Цюрупинський"
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних данних не надала.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "КУА Сп_вдружн_сть Ессет Менеджмент" 33172959 Херсонська область,Суворовський, 73000, м.Херсон, вул.Петренка, 18 05-11-2004 12 189 030 32 12 189 030 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   фiзична особа № , виданий Д/н 15-08-2001 7 765 034 20 7 765 034 0 0 0
   фiзична особа № , виданий Д/н 15-08-2001 7 765 034 20 7 765 034 0 0 0
   Усього  27 719 098 72 27 719 098 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта - Iнвест
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження УкраїнаХерсонська область, Суворовський, 73000, м. Херсон, Петренко,18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23-08-2011
   Міжміський код та телефон 0552325357
   Факс 0552325357
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис договор вiд 29.04.2011р. №49ДЄЛ Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   06-05-2011 229/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв України UA4000034102 Документарна 0.25 38538296 9634574 100
   Опис Акцiї Товариства на бiржу не виставлялись та до лiстiнгу не включенi
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське" створено у липнi 2000 року за рiшенням РВ ФДМУ по Херсонськiй обл. в результатi приватизацiї радгосп-заводу "Цюрупинський", заснованого у 1959 роцi.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств немає
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій На протязi 2013 року пропозицiй не надходило
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основнi засоби
   Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
   Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
   Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
   Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:

   Будинки 20-80 рокiв
   Обладнання 12-15 рокiв
   Транспортнi засоби 5-10 рокiв
   Меблi та iншi основнi засоби 4-10 рокiв
   Земля Не амортизується
   Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
   Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
   Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя
   Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
   Нематерiальнi активи
   Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
   Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення.
   Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

   Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
   Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Компанiя оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
   Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
   Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльше iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
   Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
   У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.
   Фiнансовi iнструменти
   Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда компания Группы становится стороной договорных отношений по соответствующему финансовому инструменту.
   Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку признаються за справедливою вартiстю. Транзакцiйнi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, вiдбиваних за справедливою вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Транзакцiйнi витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки. Облiкова полiтика вiдносно подальшої переоцiнки цих iнструментiв розкривається у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики, викладеної нижче.
   Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються в балансi, лише тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання.
   Метод ефективної ставки проценту
   Це метод розрахунку амортизованої вартостi боргового iнструменту i розподiлу процентних доходiв на вiдповiдний перiод. Ефективна процентна ставка - це ставка дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень (включаючи всi отриманi або зробленi платежi по борговому iнструменту, що є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати по оформленню операцiї i iншi премiї або дисконт) на очiкуваний термiн до погашення боргового iнструменту або (якщо застосовно) на коротший термiн до балансової вартостi на момент прийняття боргового iнструменту до облiку.
   Фiнансовi активи
   Фiнансовi активи Групи складаються з наступних категорiй: оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки i збитки ("ОСВЧПЗ"), утримуваних до погашення ("УДП"), таких, що є в наявностi для продажу ("НДП"), а також позик, дебiторської заборгованостi i грошових коштiв. Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв признаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
   Фiнансовi активи категорiї ОСВЧПЗ
   Фiнансовi активи класифiкуються як ОСВЧПЗ, або якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi при первинному вiддзеркаленнi в облiку як ОСВЧПЗ.
   Фiнансовий актив класифiкується як "призначений для торгiвлi", якщо вiн:
   o отримується з основною метою перепродати його в майбутньому;
   o при первинному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Компанiєю як єдиний портфель, по якому є недавня iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; або
   o є дерiватiвом, не позначеним як iнструмент хеджування в операцiї ефективного хеджування.
   Фiнансовий актив, що немає "призначеним для торгiвлi", може бути позначений як ОСВЧПЗ
   у момент прийняття до облiку, якщо:
   " вживання такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути iнакше;
   " фiнансовий актив є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i зобов'язань, управлiння i оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Товариства, i iнформацiя про таку групу представляється усерединi органiзацiї на цiй основi; або
   o фiнансовий актив є частиною iнструменту, що мiстить один або декiлька вбудованих дерiватiвiв, i МСБУ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка" дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як ОСВЧПЗ.
   Фiнансовi активи ОССЧПУ вiдображаються за справедливою вартiстю з вiддзеркаленням переоцiнки в прибутках i збитках. Дивiденди i вiдсотки, отриманi по фiнансовому активу, вiдображаються по рядку "Iншi доходи/(витрати), нетто" звiту про сукупнi доходи i витрати.
   Фiнансовi активи, якi наявнi у наявностi для продажу.
   Акцiї i облiгацiї, що погашаються, якi звертаються на органiзованих ринках, класифiкуються як що "є в наявностi для продажу" i вiдображаються за справедливою вартiстю. У Товариства також є вкладення в акцiї, що не звертаються на органiзованому ринку, якi також класифiкуються як фiнансовi активи категорiї НДП i враховуються за справедливою вартiстю (оскiльки керiвництво вважає, що справедливу вартiсть можливо надiйно оцiнити).
   Доходи i витрати, змiни справедливiй вартостi, що виникають в результатi, признаються в iншому сукупному доходi i накопичуються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, за винятком випадкiв iз знецiненням процентного доходу, розрахованого по методу ефективної процентної ставки, i курсових рiзниць, якi признаються в прибутках i збитках. При вибуттi або знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або витрати, що ранiше визнаються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносяться на фiнансовi результати в перiодi вибуття або знецiнення.
   Дивiденди, що нараховуються по пайовим цiнним паперам категорiї НДП, вiдносяться на фiнансовi результати при виникненнi у Компанiї права на їх здобуття.Справедлива вартiсть грошових активiв в iноземнiй валютi категорiї НДП визначається в тiй же валютi i перераховується за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, якi вiдносяться на прибутки або збитки, визначаються виходячи з амортизованої вартостi грошового активу. Iншi курсовi рiзницi признаються в iншому сукупному доходi.
   Знецiнення фiнансових активiв
   Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну дату балансу. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного або бiльш подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана негативна дiя.
   Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати:
   o iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або
   o невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або
   o коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову реорганiзацiю.
   Для таких категорiй фiнансових активiв, як торгiвельна дебiторська заборгованiсть, для яких не проводилася iндивiдуальна оцiнка на предмет їх знецiнення, подальша оцiнка на предмет знецiнення проводиться на колективнiй основi. Об'єктивним свiдоцтвом знецiнення для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд Товариства по збору платежiв, а також спостережуванi змiни в загальнодержавних або регiональних економiчних умовах, якi можуть вказувати на можливе невиконання зобов'язань вiдносно погашення дебiторської заборгованостi.
   Для фiнансових активiв, якi вiдображено за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка для даного фiнансового активу.
   Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за рахунок резерву пiд знецiнення. В разi визнання безнадiйною торгiвельна дебiторська заборгованiсть списується також за рахунок резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум кредитують рахунок резерву. Змiни резерву вiдбиваються в прибутках i збитках.
   Якщо фiнансовий актив категорiї НДП визнається знецiненим, то доходи або витрати, накопиченi в iншому сукупному прибутку, переносять в прибутки або збитки за перiод.
   Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу (за винятком пайових iнструментiв категорiї НДП) зменшується i таке зменшення може бути об'єктивно прив'язано до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося.
   Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу, категорiї НДП, ранiше вiдображенi в прибутках i збитках, не вiдновлюються. Будь-яке збiльшення справедливої вартостi таких активiв пiсля визнання збитку вiд знецiнення вiдбивається безпосередньо в iншому сукупному прибутку.
   Припинення визнання фiнансових активiв
   Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству.
   Якщо Товариство не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання.
   Якщо Товариство зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби вiдображає у виглядi забезпечення позики.
   При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманого i належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата, накопичений в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки.
   Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли пiдприємство зберiгає за собою можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням (але не "практично всi" ризики i вигоди), при цьому контроль пiдприємства над активом зберiгається), Компанiя розподiляє балансову вартiсть даного фiнансового активу мiж утримуваної i частиною, яка списується, пропорцiйно до справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яку списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної i частини, якi списуються.

   Позики та дебiторська заборгованiсть
   Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не буде суттєвим.
   Внутрiшньогруповi позики та дебiторська заборгованiсть у iндивiдуальнiй звiтностi облiковуються по балансової вартостi.

   Грошовi кошти
   Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
   Строковi депозити
   Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року.

   Финансовые обязательства и долевые инструменты
   Класифiкацiя як зобов'язання або капiталу
   Борговi i частковi фiнансовi iнструменти, випущенi пiдприємствами Компанiї, класифiкуються як фiнансовi зобов'язання або капiтал виходячи з сутi вiдповiдного договору, а також визначень фiнансового зобов'язання та iнструмента власного.
   Фiнансовi зобов'язання
   Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як "оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток" ("ОСВЧПЗ"), або як "iншi фiнансовi зобов'язання".
   Фiнансовi зобов'язання категорiї ОСВЧПЗ
   Класифiкуються як ОСВЧПЗ, або якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi при первинному вiдображеннi в облiку як ОСВЧПЗ.
   Фiнансове зобов'язання класифiкується як "призначене для торгiвлi", якщо воно:
   1. набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому;
   2. при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Компанiєю як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; або
   3. є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування.
   Фiнансове зобов'язання, що не є "призначеним для торгiвлi", може бути позначена як ОСВЧПЗ в момент прийняття до облiку, якщо:
   " застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути в iншому випадку;
   " фiнансове зобов'язання є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i зобов'язань, управлiння та оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiєю управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Товариства, i iнформацiя про такий групi представляється всерединi органiзацiї на цiй основi; або
   " фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих деривативiв, та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як ОСВЧПЗ.

   Фiнансовi iнструменти категорiї ОСВЧПЗ вiдображаються за справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на рахунок прибуткiв i збиткiв. Вiдсотки, сплаченi за фiнансовим зобов'язанням, вiдображаються по рядку "Iншi доходи / (витрати), нетто" звiту про сукупнi доходи та витрати.
   Iншi фiнансовi зобов'язання
   Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
   Списання фiнансових зобов'язань
   Товариство списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i сплаченим або належними до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках.

   Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
   Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
   Позики
   Процентнi банкiвськi позики спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням прямих витрат на здiйснення операцiї, а згодом вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Будь-яка рiзниця мiж надходженнями (за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумою розрахунку або сумою погашення визнається протягом строкiв вiдповiдних позик i вiдображається у складi фiнансових витрат.

   Витрати по позикам
   Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

   Резерви
   Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
   Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
   У тих випадках, коли деякi або всi економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiї резерву, передбачається отримати вiд третьої сторони, така дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо точно вiдомо, що компенсацiя буде отримана, i суму такої дебiторської заборгованостi можна визначити достовiрно.
   Запаси
   Запаси складаються, головним чином, з сировини,необхiдної для виробництва продукцiї .Матерiали представленi витратними запасними частинами i матерiалами, використовуваними для обслуговування та ремонту основних засобiв. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї.Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО .
   Передплати постачальникам
   Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
   Оренда
   Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами оренди орендар бере на себе всi основнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом. Вся iнша оренда класифiкується як операцiйна.
   Товариство як орендатор
   Активи, орендованi Товариством за договорами фiнансової оренди, спочатку облiковуються за меншою з справедливiй вартостi орендованого майна на початок строку оренди та дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi зобов'язання перед орендодавцем вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди.
   Сума орендної плати розподiляється мiж фiнансовими витратами та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб отримати постiйну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Фiнансовi витрати вiдображаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати i класифiкуються як "Фiнансовi витрати", якщо вони не вiдносяться безпосередньо до квалiфiкованих активiв. В останньому випадку вони капiталiзуються вiдповiдно з загальною полiтикою Товариства щодо витрат на позики. Орендна плата, обумовлена майбутнiми подiями, вiдноситься на витрати по мiрi виникнення.
   Платежi з операцiйної оренди вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди, за винятком випадкiв, коли iнший метод розподiлу витрат точнiше вiдповiдає тимчасовому розподiлу економiчних вигод вiд орендованих активiв. Умовнi оренднi платежi, що виникають за договорами операцiйної оренди, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
   Товариство як орендодавець
   Доходи вiд операцiйної оренди визнаються за прямолiнiйним методом протягом термiну дiї вiдповiдної оренди. Первiснi прямi витрати орендодавцiв, якi прямо вiдносяться на пiдготовку та укладання договорiв операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї оренди.

   Податок на прибуток
   Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.
   Поточний податок
   Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування статтi. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрав або практично набрав чинностi на звiтну дату.
   Вiдстрочений податок
   Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
   Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
   Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються
   з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично набрав чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Компанiї (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
   Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Компанiя має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
   Поточний та вiдстрочений податки за перiод
   Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.

   Пенсiйнi зобов'язання
   Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Заробiтна плата i вiдповiднi витрати". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

   Визнання доходiв
   Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або який пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть ("ПДВ").
   Реалiзацiя товарiв
   Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
   ? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами;
   ? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює проданi товари;
   ? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
   ? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i
   ? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
   Надання послуг
   Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
   Умовнi зобов'язання та активи
   Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть припливу економiчних вигод.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання отримує виноград. Своїх сiльгоспдiлянок для вирощування винограду немає. Також вiд постачальникiв отримує пляшку, етикетку, пробку коркову, фiльтрокартон.
   ПП "Якiсть Плюс Сервiс" м.Одеса,ТОВ "Вольнлгорсскло" м.Вольногорск, ВАТ "Континент" Ринком збуту виробленої продукцiї є територiя України.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв придбанi основнi фонди за власнi кошти: етикеровочна машина, обладнання обробки холодом, зворотнiй осмос для очищення води, комп'ютери на загальну суму 1095 тис. грн.. Придбана лiнiя розливу вина потужнiсть 2820 тис. пляшок на рiк. Фактично вироблено 1131,0 тис. пляшок. Вiдчудження майна не було
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Робота пiдприємства залежить вiд цiнової полiтики Уряду та податкового i господарчого законодавства
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Дiяльнiсть пiдприємства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Фактiв виплати штрафiв за порушення законодавства за звiтний перiод не зафiксовано.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента На пiдприємствi фiнансування дiяльностi за рахунок надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї продукцiї, а також кредити банку.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду не виконаних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдприємство планує збудувати адмiнiстративний корпус, та провести покращення потужностей виноробного цеху

   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк склала 1500,0 тис. грн.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Справ в судах немає
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Найменування показника перiод звiтний попереднiй
   Усього активiв 88912,0 71404,0
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 4500,0 4659,0
   Запаси 45861,0 36698,0
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 37076,0 26327,0
   Власний капiтал 15713,0 12722,0
   Статутний капiтал 9 635,0 9 635,0
   Непокритi збитки(нерозподiлений прибуток) 3437,0 124,0
   Зобов'язання 73199,0 58682,0

  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  4659  4500   0  0  4659   4500
     — будівлі та споруди  3527  3338  0  0  3527   3338
     — машини та обладнання  1097  1132  0  0  1097  1132
     — транспортні засоби  8  7  0  0  8  7
     — інші  27  23  0  0  27  23
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  4659  4500  0  0  4659  4500
   Опис: Основнi засоби мають знос вiд 68,5% до 91,132%
   Будiвлi та споруди знос складає 71,7% вiд початкової вартостi;
   Машини та обладнання знос складає 68,5% вiд початкової вартостi;
   Транспортнi засоби знос складає 77,96% вiд початкової вартостi;
   Iншi основнi засоби знос складає 91,13% вiд початкової вартостi.
   Вибуло за рiк основних засобiв по залишковiй вартостi на 5,0тис.грн. iз них: будiвлi та споруди на 5,0 тис.грн..
   Обмежень на використання основних засобiв не має.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   15713 12722
   9635 9635
   9635 9635
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно до Рiшення ДКЦП ФР вiд 17.11. 2004 року № 485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
   Сума активiв по балансу складає 88912,0тис.грн., а сума зобов'язань складає 73199,0тис.грн. виходячи з цього сума чистих активiв дорiвнює 15713,0тис.грн.
   Висновок Розмiр вартостi ЧА бiльше розмiру статутного фонду на 6078,0тис.грн. що не суперечить вимогам п.3 ст.155 ЦК України.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 5851  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X 5851  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 3205  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 64143  X X
   Усього зобов'язань X 73199  X X
   Опис: На кiнець звiтного перiоду зобовязання у вiдповiдностi з аналогiчним перiодом попереднього року збiльшились на 14517,0тис.грн. в основном за рахунок збiльшення кредиторської заборгованностi за товари,роботи,послуги на 18162,0тис.грн. та iнших . 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 1 0
   2 2012 1 0
   3 2013 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/в 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/в 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 4
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створювались  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) Немає  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) Немає  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Так  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Так  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Так  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Так  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Ні  Так  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) Немає 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Ні  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) Немає  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Немає  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) Немає  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) Немає  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/в  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий немає 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   немає 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   немає 
 • Річна фінансова звітність