Створення: 18.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Лопатюк М.В.
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Цюрупинське"
       Організаційно-правова форма емітента
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413558
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Цюрупинський р-н
        Поштовий індекс 75100
        Населений пункт м.Цюрупинськ
        Вулиця, будинок вул.Горького,28-а
        Міжміський код, телефон та факс (05542) 4-51-66, (05542) 4-58-77
        Електронна поштова адреса емітента 014_tsurup@atrep.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) tsurupinskoe.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.  
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   1. Роздiл "1. е) iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємствук не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 2. Роздiл "7. Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за 2010 - 2011роки дивiденди не нараховуються i не виплачуються. 3.Роздiл "9 б) iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї. 4. Роздiл "9 в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 5.Роздiл "9 г) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй. 6. Роздiл 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи..." не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. 7. Роздiл 13 " Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала пзвiтного перiоду" не заповнюється тому, що на пiдприємствi у звiтному перiодi невiдбувалось подiй по яким неохiдно подавати особливу iнформацiю; 8.Роздiл 28 "Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не надається, тому що пiдприємство її не веде. 9. Роздiл 29 "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Цюрупинське"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва 14971050001000014
   Дата видачі 28.07.2000
   Орган, що видав свідоцтво Цюрупинська райдержадмiнiстрацiя
   Зареєстрований статутний капітал 9634574.00
   Сплачений статутний капітал 9634574.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХОД АТ "Райффайзен банк "Аваль"
   МФО банку 352093 Рахунок 260062699
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ХФ ПАТ КБ "Приватбанк"
   МФО банку 352479 Рахунок 26002052300061

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   15.93.0 Виробництво вин
   51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi
   15.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   На право здiйснення роздрiбної торгiвлi 44606 30.03.2010 ДААК ДПА України 11..2.30.0
   На виробництво алкогольних напоїв 287 25.07.2006 ДААК ДПА України 11..2.25.0
   На право оптової торгiвлi алкогольними напоями 004715 27.12.2006 ДААК ДПА України 11..2.22.1
   На право здiйснення iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового 000045 31.10.2005 ДААК ДПА України 10..2.31.1
   На виробництво спирту коньячного 458 03.03.2010 ДААК ДПА України 15..2.03.0
   Придбання, зберiгання прекурсорiв 325645 19.04.2007 Комiтет з контролю за наркотиками м. Київ 12..2.29.0
   На право здiйснення iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового 400079 03.11.2010 ДААК ДПА України 11..2.02.1
   На право здiйснення роздрiбної торгiвлi 622499 30.03.2011 ДААК ДПА України 12..2.30.0
   На виробництво алкогольних напоїв 555 05.08.2011 ДААК ДПА України 16..2.05.0
   На право оптової торгiвлi алкогольними напоями 563301 22.12.2011 ДААК ДПА України 12..2.22.1
   На право здiйснення iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового 000080 03.11.2010 ДААК ДПА України 12..2.03.1

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 92осiб Фонд оплати працi - всього 1363,0 тис.грн. Постiйно проводиться пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв робота яких пов'язана з ризиком.

  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   ЗАТ "Багатогалузевий концерн "Содружество" 14121018 м.Херсон, Суворовський, 73000, Херсонська область, вул.Петренка, 18   3
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   учасниками товариства є 201 фiзичних особи , д/н 50
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер, член правлiння  Iванова Людмила Юрiївна  МО № 082657, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 12.03.1996 д/н 0 0.00000000000%
   Член правлiння  Колько Олена Вiкторiвна  МО № 414837, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 24.09.1997 15.08.2001 90 727 0.23500000000% 90 727 
   Голова наглядової ради  Антонов Олексiй Юрiйович представник акцiонера (ЗАТ БК "Содружество" )  № 14121018, виданий д/н 20.04.2007 1 321 170 3.42800000000% 1 321 170 
   Член наглядової ради  Кiона Олександр Валентинович  МО № 119062, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 10.04.1996 15.08.2001 6 207 0.01600000000% 6 207 
   Член наглядової ради  Бобровський Сергiй Анатолiйович  МО № 567733, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.07.1998 15.08.2001 7 765 034 20.15000000000% 7 765 034 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Горбачова Любов Анатолiйовна  МО № 685439, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.04.1999 19.05.2005 5 0.00000000000%
   Член наглядової ради  Логвiновський Геннадiй Миколайович представник акцiонера ТОВ "КУА Сп_вдружн_сть Ессет Менеджмент"  № 33172959, виданий д/н 05.11.2004 14 208 899 36.87000000000% 14 208 899 
   Член ревiзiйної комiсiї  Набока Свiтлана Пилипiвна  д/в № д/в, виданий д/в д/н 15.08.2001 434 491 1.13000000000% 434 491 
   Усього   31 591 567 81.97900000000 % 31 591 567 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лопатюк Микола Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 338660, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.05.1997
   Рік народження 1964
   Освіта вища, закiнчив Одеський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський", технолог
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Винагороду за виконання обов"язкiв Голови правлiння отримує згiдно штатного розкладу Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер, член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iванова Людмила Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 082657, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 12.03.1996
   Рік народження 1954
   Освіта вища, закiнчила Ленiнградський технологiчний iнститут ЦБП
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" бухгалтер
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння, Положення про головного бухгалтера. Винагороди за виконання обов"язкiв головного бухгалтера отримує згiдно штатного розкладу .Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Колько Олена Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 414837, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 24.09.1997
   Рік народження 1973
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" технолог
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння.Винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Антонов Олексiй Юрiйович представник акцiонера (ЗАТ БК "Содружество" )
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта юридична особа
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юридична особа
   Опис Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Спостережну раду. Винагороди за виконання обов"язкiв Голови спостережної ради не отримував .Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кiона Олександр Валентинович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 119062, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 10.04.1996
   Рік народження 1970
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" технолог
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду . Винагороди за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Бобровський Сергiй Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 567733, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.07.1998
   Рік народження 1959
   Освіта вища, закiнчив Херсонський аграрний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" iнженер
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду . Винагороди за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Горбачова Любов Анатолiйовна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 685439, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.04.1999
   Рік народження 1964
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ БК "Содружество".Начальник економiчного вiддiлу
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди за виконання обов"язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Логвiновський Геннадiй Миколайович представник акцiонера ТОВ "КУА Сп_вдружн_сть Ессет Менеджмент"
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта юридична особа
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юридична особа
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду . Винагороди за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Набоку Свiтлану Пилипiвну
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/в № д/в, виданий д/в д/н
   Рік народження 1936
   Освіта Вища, закiнчила Київський фiнансово-економiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав економiст ВАТ "Цюрупинський"
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних данних не надала.Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.03.2011 повноваження продовженi .
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Бобровський Сергiй Анатолiйович МО № 567733, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.07.1998 15.08.2001 7 765 034 20 7 765 034 0 0 0
   Лопатюк Микола Володимирович МО № 338660, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.05.1997 15.08.2001 7 765 034 20 7 765 034 0 0 0
   Усього  29 738 967 77 29 738 967 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Верчук Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2353901918
   Місцезнаходження Херсонська область, Днiпровський, 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв.24
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А №006239
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2007
   Міжміський код та телефон (0552)31-29-26
   Факс 31-29-26
   Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
   Опис аудиторська дiяльнiсть 
    
   Найменування публiчне акцiонерне товариство" Нацiональний депозитарiй України
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження Київська область, Шевченкiвський, 01001, м.Київ, Б.Грiнченка,3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.05.2011
   Міжміський код та телефон 0442791078
   Факс 0442791078
   Вид діяльності Дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис Договор на обслуговування вiд 30.05.2011року № Є 3799 
    
   Найменування товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта - Iнвест
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, Суворовський, 73000, м. Херсон, Петренко,18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон 0552325357
   Факс 0552325357
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис договор вiд 29.04.2011р. №49ДЄЛ  
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   д/н
   Опис
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське" створено у липнi 2000 року за рiшенням РВ ФДМУ по Херсонськiй обл. в результатi приватизацiї радгосп-заводу "Цюрупинський", заснованого у 1959 роцi.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств немає
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій На протязi 2011 року пропозицiй не надходило
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдгототовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв, з урахуванням методичних рекомендацiй з трансформацiї бухгалтерської звiтностi ВАТ. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством методом зменшення залишку шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Запаси включають сировину та матерiали, напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, тару, готову продукцiю та iншi. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням сумнiвних боргiв. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого под законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi.
   Текст аудиторського висновку Акцiонерам публiчного акцiонерного товариства ?Цюрупинське?
   Головi правлiння публiчного
   акцiонерного товариства Цюрупинське?
   Лопатюку М.В.

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК( ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
   щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства ?Цюрупинське?
   станом на 31.12.2011 року

   Основнi данi про емiтента:
   ? Повна назва: публiчне акцiонерне товариство ?Цюрупинське?;
   ? Код ЄДРПОУ: 00413558;
   ? Органiзацiйно-правова форма господарювання - публiчне акцiонерне товариство;
   ? Форма власностi : приватна;
   ? мiсцезнаходження: 75100, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Горького, 28-а;
   ? дата державної реєстрацiї: 28.07.2000 року розпорядженням Цюрупинської райдержадмiнiстрацiї за номером № 404 та зроблено запис до єдиного державного реєстру за №1 497 1050001000014.
   ? Телефон - (05542) 7-24-66;факс4-5877
   ? Розрахунковий рахунок 699 в ПАТ ?Райфайзен банк ?Аваль?, МФО 352093;

   Основнi види дiяльностi:
   ? Виробництво вин (код15.93.0);
   ? Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчими товарами (код 52.11.0);
   ? Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованних магазинах без переваги продовольчого асортименту (код 52.12.0);
   ? Виробництво дистильованих алкогольних напоїв (код 15.91.0);
   ? Виробництво етилового спирту з зброджувальних матерiалiв (15.92.0);
   ? Iншi види оптової торгiвлi (код 51.70.0).
   Опис аудиторської перевiрки.
   Аудит проводився у вiдповiдностi iз Законом України ?Про аудиторську дiяльнiсть?, введеним в дiю Постановою ВР України вiд 22.04.1993р., Закону України ? Про акцiонернi товариства ?( iз змiнами та доповненнями до нього), ?Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)? затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 та Мiжнародних стандартiв аудиту, МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора?, МСА 320 ?Суттєвiсть при плануваннi та проведенi аудиту аудитi? . Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й використання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта ювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
   При складаннi угоди на перевiрку по пiдтвердженню достовiрностi фiнансової звiтностi визначено розмiр суттєвостi помилки згiдно Мiжнародного стандарту аудиту № 320. Розмiр суттєвостi виявлених помилок визначався аудиторами виходячи з вiдношення встановленого в ходi аудиту вiдхилення згiдно професiйного погляду аудитора у вiдповiдностi з МСА 320 ?Суттєвiсть при плануваннi та проведенi аудиту аудитi?. Перевiрка здiйснювалась iз застосуванням вибiркового методу аналiзу первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту аудиту № 530 ?Аудиторська вибiрка? та рекомендацiй Аудиторської палати України.
   Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що при складанi фiнансової звiтностi не має суттєвих помилокень). Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку публiчного акцiонерного товариства ?Цюрупинське?. Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логiчно-послiдовному зв?язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
   Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi при формуваннi фiнансової звiтностi суттєвих помилок.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї розкритої при формуваннi фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосування принципiв облiку чинному законодавству при формуваннi фiнансової звiтностi .
   Масштаб перевiрки визначений угодою, згiдно з якою перевiрялось формування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на об?рунтування сум та iнформзкритих у фiнансових звiтах, дано оцiнку вiдповiдностi застосованих керiвництвом товариства принципiв облiку чинним нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
   В ходi проведення аудиту були розглянутi наступнi документи:
   - Статут товариства;
   - фiнансовий звiт "Баланс" станом на 31 грудня 2011 року. (ф. №1, складений вiдповiдно до вимог П (С) БО №2);
   - фiнансовий звiт "Звiт про фiнансовi результати" за 2011 рiк(ф. №2, складений вiдповiдно до вимог П(С)БО №3);
   - фiнансовий звiт "Звiт про рух грошових коштiв" за 2011 рiк ф. №3,складений вiдповiдно до вимог П(С)БО №4);
   - фiнансовий звiт "Звiт про власний капiтал" за 2011 рiк рiк (ф. №4, складений вiдповiдно до вимог П(С)БУ №5);
   - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк(ф.№ 5, складених вiдповiдно до вимог п.25 П (С) БУ № 1);
   - головна книга, журнали-ордери та iншi регiстри синтетичного та аналiтичного облiку з з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року;
   - договори фiнансово-господарської дiяльностi (вибiрково);
   - первиннi документи (вибiрково).
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
   Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення зазначеної рiчної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Ця вiдповiдальнiсть включає планування, впровадження та пiдтримку належного внутрiшнього контролю, необхiдного для пiдготовки та достовiрного представлення рiчної фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; та прийняття облiкових оцiнок, якi вiдповiдають певним обставинам.
   Вiдповiдальнiсть аудитора.
   Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Аудвiв аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема, вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi ", МСА 705 "Модифiкацiя думки незалежного аудитора ", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора ". Мiжнароднi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Пiд час оцiнки цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання щодо пiдготовки та дого представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
   Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення власної думки.
   Висловлення думки щодо фiнансової звiтностi.
   Надана до перевiрки фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до вибраної концептуальної основи - П(С)БО, згiдно з даними регiстрiв бухгалтерського а виконана у повному обсязi. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
   Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю станом на 31 грудня 2011 року, оскiльки ця дата передувала призначенню мене аудитором Товариства, але через характер облiкових записiв аудитор мав змогу пiдтвердити вартiсть, кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. На думку аудитора, надана iнформацiя дає реальне й повне уявлення про наявний склад активiв та пасивiв, що перевiряється.
   Результат перевiрки, за винятком питання яке зазначено вище, дає пiдставу стверджувати, що фiнансовi звiти справедливо й достовусiх суттєвих аспектах, вiдображають фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства "Цюрупинське? станом на 31.12.2011 р., а також результати його дiяльностi , вiдповiдно до законодавства України, та згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
   Пояснювальний параграф.
   Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
   Додатковий роздiл щодо вимог законодавчих та нормативних актiв .
   Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку притi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик) ":
   1. На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
   2. На думку аудитора, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
   3. З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України аудитором розраховано вартiсть чистих активiв Товариства станом на звiтну дату Балансу.
   При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром Статутного капiталу Товариства виявлено, що вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу ПАТ "Цюрупинське " вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Чистi активи емiткiнець звiтного року становлять 12337,0 тис. грн., статутний капiтал ? 9635,0 тис. грн. Таким чином вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал на 2702,0 тис. грн.
   4. Станом на звiтну дату простроченi зобов'язання за векселями - не облiковуються. Зобов'язання по iпотечним цiнним паперам не облiковуються.
   5. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого збитку вiдображено у формi №2 "Звiт про фiнансовi результати" i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема № 15 "Доходи", № 16 "Витрати". В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий прибуток за 2011 рiк становить 833,0 тис. грн., отриманий головним чином вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку. Фiнансовi результати дiяльностi ПАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгац Вiдповiдно до наданих Товариством даних, протягом звiтного перiоду вiдбулись дiї, що визначенi у частинi I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, та вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. Вiдповiдна iнформацiя розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У звiтному перiодi факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi вiдсутнi.
   На думку аудитора, твердження управлiнського складу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. Твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї , якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") на протязi 2011 року не вiдбувались - наведено до.
   7. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку не призведено, так як цi показники для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
   8. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
   9. Станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв
   10. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено.
   11. Стан корпоративного управлiння ПАТ " Цюрупинське " вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
   12.При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 2овiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

   Не змiнюючи думку, ми звертаємо увагу на iнформацiю, що подана нижче:
   Розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   1. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї).
   При перевiрцi правильностi облiку основних фондiв використанi данi регiстрiв синтетичного облiку i первинних документiв по руху основнi засоби (балансовi рахунки 10 ?ОФ?, 13 ?Нарахування зносу?, 15 ?Капiтальнi iнвестицiї?).
   Станом на 31 грудня 2011року за даними балансу Товариства рахується:
   - незавершене будiвництво 2227,0тис.грн.;
   - основних засобiв:
   ? за залишковою вартiстю 2725,0тис.грн.;
   ? за первiсною вартiстю 10108,0;
   ? знос 7383,0тис.грн.
   Аудитором встановлено, що бухгалтерський облiк ОФ заснований на вимогах П (С) БО №7 ?Основнi засоби?, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.11.2000р. №92.Данi аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
   2. Облiк запасiв.
   Синтетичний облiк запасiв здiйснюється за цiнами продажу вiдповiдно до вимог П (С) БО № 9 ?Запаси?. Вибуття запасiв вiдображається за методом середньозважена собiвартiсть, а товарiв за продажною вартiстю.
   Станом на 31.12.2011року на балансi Товариства рахуються наступнi запаси:
   - виробничi запаси 2795,0тис.грн.;
   - незавершене виробництво 19082,0тис.грн;
   - готова продукцiя 488,0тис.грн.;
   - товари 427,0тис.грн..
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинногдавства України.
   3. Облiк дебiторської заборгованостi.
   При перевiрцi правильностi визнання й оцiнки дебiторської заборгованостi аудитор керувався П (С) БО № 10 ?Дебiторська заборгованiсть?. На балансi Товариства на 31.12.11 року облiковується дебiторська заборгованiсть:
   ? дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 17616,0тис.грн.;
   ? дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1011,0тис.грн.;
   ? iнша поточна дебiторська заборгованiсть 204,0тис.грн..
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   4. Облiк грошових коштiв.
   Касовi операцiї Товариства ведуться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженим Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р.( зi змiнами та доповненнями) та Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi затвердженої Постанова Правлiння Нацiонального банку України 21.01.2004 N 22.
   Залишок грошоiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2011р складає 197,0тис.грн., а в iноземнiй валютi залишок коштiв складає 1тис.грн.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   5. Облiк витрат майбутнiх перiодiв.
   Витрати майбутнiх перiодiв - це витрати, якi здiйсненi у звiтному перiодi, але вiдносяться до наступного (або наступних) облiкових перiодiв.Станом на 31.12.2011р. вони становлять 847,0тис.грн.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   Розкриття iнформацiї про зобов?язання Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Поточнi зобов'язання вiдображаються вiдповiдно до вимог П (С) БО № 11 ?Зобов'язання?, затверджений наказом Мiнфiну вiд 31.01.2001 року № 20.
   Станом на 31.12.11 року поточнi зобов'язання мають наступний склад :
   1 Короткостроковi кредити банкiв - 982,0тис.грн.;
   2 Векселi виданi - 6150,0тис.грн.;
   3 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 24081,0тис.грн.;
   4 Поточнi зобов?язання за розрахунками з бюджетом - 1988,0тис.грн.;
   5 Поточнi зобов?язання за розрахунками з оплати працi - 91,0тис.грн.;
   6 Iншi поточнi зобов?язання - 2436,0тис.грн.;
   7 Поточнi зобов?язання за розрахунками зi страхування - 56,0тис.грн..
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Статутний капiтал Товариства є фiксованою величиною та становить 9634574,0грн. i роздiлений на 38538296 простих iмених акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. Власний капiтал Товариства складає 12337,0тис.грн., у тому числi статутний фонд 9635,0тис.грн., iнший додатковий капiтал 1203,0тис.грн. , резервний капiтал 1760тис.грн.татий збиток 261,0тис.грн. Iнформацiя про змiни у власному капiталi Товариства за звiтний перiод, вiдображенi у звiтi про власний капiтал.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

   Основнi вiдомостi про аудитора
   ?приватний пiдприємець ? аудитор Верчук Валерiй Iванович;
   ?iдентифiкацiйний номер -2353901918;
   ?свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4005 вiд 31 травня 2007року;
   ?сертифiкат аудитора А № 006239 виданий аудиторською палатою України 26.04.2007року;
   ?мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв.24;
   ?тел.: 050 5982612, факс (0552) 515406: v.i.verchuk@rambler.ru.
   Аудит проведено вiдповiдно до договору № 05/01-12 вiд 22 лютого 2012 р..
   Перевiрка здiйснена з 22 лютого по 28 березня 2012 р.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005   Дата видачi висновку 28 березня 2012 року.Основним видом дiяльностi є виробництво вина, виноматерiалiв, коньяку. Вiд постачальникiв пiдприємство отримує виноград. Своїх сiльгоспдiлянок для вирощув
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi є виробництво вина, виноматерiалiв, коньяку. Вiд постачальникiв пiдприємство отримує виноград. Своїх сiльгоспдiлянок для вирощування винограду немає. Також вiд постачальникiв отримує пляшку, етикетку, пробку коркову, фiльтрокартон.
   ПП "Якiсть Плюс Сервiс" м.Одеса,ТОВ "Вольнлгорсскло" м.Вольногорск, ВАТ "Континент" Ринком збуту виробленої продукцiї є територiя України.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв придбанi основнi фонди за власнi кошти: етикеровочна машина, обладнання обробки холодом, зворотнiй осмос для очищення води, комп'ютери на загальну суму 1095 тис. грн.. Придбана лiнiя розливу вина потужнiсть 2820 тис. пляшок на рiк. Фактично вироблено 1131,0 тис. пляшок. Вiдчудження майна не було.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Робота пiдприємства залежить вiд цiнової полiтики Уряду та податкового i господарчого законодавства
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Дiяльнiсть пiдприємства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Фактiв виплати штрафiв за порушення законодавства за звiтний перiод не зафiксовано.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента На пiдприємствi фiнансування дiяльностi за рахунок надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї продукцiї, а також кредити банку.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду не виконаних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдприємство планує збудувати адмiнiстративний корпус, та провести покращення потужностей виноробного цеху
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк склала 1500,0 тис. грн.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Справ в судах немає
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі (тис.грн.)
   Найменування показника перiод звiтний попереднiй
   Усього активiв 48121,0 42819,0
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 2725,0 2515,0
   Запаси 22792,0 18015 ,0
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 17820,0 18275,0
   Власний капiтал 12337,0 11504,0
   Статутний капiтал 9 635,0 9 635,0
   Непокритi збитки 261,0 1094,0
   Зобов'язання 31315,0 27845,0
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   2725.000     0.000     2725.000  
     — будівлі та споруди   1410.000     0.000     1410.000  
     — машини та обладнання   1268.000     0.000     1268.000  
     — транспортні засоби   32.000     0.000     32.000  
     — інші   15.000     0.000     15.000  
   2. Невиробничого призначення:   0.000     0.000     0.000  
     — будівлі та споруди   0.000     0.000     0.000  
     — машини та обладнання   0.000     0.000     0.000  
     — транспортні засоби   0.000     0.000     0.000  
     — інші   0.000     0.000     0.000  
   Усього   2725.000     0.000     2725.000  
   Опис: Основнi засоби мають знос вiд 68,5% до 91,132%
   Будiвлi та споруди знос складає 71,7% вiд початкової вартостi;
   Машини та обладнання знос складає 68,5% вiд початкової вартостi;
   Транспортнi засоби знос складає 77,96% вiд початкової вартостi;
   Iншi основнi засоби знос складає 91,13% вiд початкової вартостi.
   Вибуло за рiк основних засобiв по залишковiй вартостi на50,0тис.грн. iз них: транспортних засобiв на 3,0 тис.грн.; машин та обладнання на 42,0тис.грн.; будинкiв та споруд на 1,0тис.грн. та iн.
   Обмежень на використання основних засобiв не має.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   12337.000
   9635.000
   9635.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно до Рiшення ДКЦП ФР вiд 17.11. 2004 року № 485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
   Сума активiв по балансу складає 48121,0тис.грн., а сума зобов'язань складає 35784,0тис.грн. виходячи з цього сума чистих активiв дорiвнює 12337,0тис.грн.
   Висновок Розмiр вартостi ЧА бiльше розмiру статутного фонду на 2702,0тис.грн. що не суперечить вимогам п.3 ст.155 ЦК України.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   кредит ВАТ " Райффайзен Банку "Аваль"  23.04.2007  982.000  17.000000000000  16.04.2012 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 0.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 0.000  X X
   Усього зобов'язань X 0.000  X X
   Опис: На кiнець звiтного перiоду зобовязання у вiдповiдностi з аналогiчним перiодом попереднього року збiльшились на 4499тис.гновном за рахунок збiльшення кредиторської заборгованностi за товари,роботи,послуги на 2517тис.грн. та розрахунками з бна суму 1499,0тис.грн. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2009 1 0
   2 2010 0 0
   3 2011 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть)  
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть)  
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 4
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створювались  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) Немає  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть)  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) Немає  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Так  Так  Так 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: секретар Так  Так  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Так  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Так  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Так  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Так  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Ні  Так  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) Немає 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Ні  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) Немає  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Немає  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) Немає  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) Немає  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть)  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Реєстратора не змiнювали  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий немає 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   немає 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   немає 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата д/н
   Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Цюрупинське" За ЄДРПОУ 00413558
   Територія 75100, Херсонська область, Цюрупинський р-н, м.Цюрупинськ, вул.Горького,28-а За КОАТУУ
   Організаційно-правова форма господарювання За КОПОФГ
   Орган державного управління ДААК ДПА України За СПОДУ
   Вид економічної діяльності На право здiйснення роздрiбної торгiвлi За КВЕД
   Одиниця виміру Контрольна сума
   Адреса 75100, Херсонська область, Цюрупинський р-н, м.Цюрупинськ, вул.Горького,28-а
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010
   Первісна вартість 011
   Накопичена амортизація 012
   Незавершене будівництво 020
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030
   Первісна вартість 031
   Знос 032
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035
   первісна вартість 036
   накопичена амортизація 037
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
   інші фінансові інвестиції 045
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
   Знос інвестиційної нерухом 057
   Відстрочені податкові активи 060
   Гудвіл 065
   Інші необоротні активи 070
   Усього за розділом І 080
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100
   поточні біологічні активи 110
   незавершене виробництво 120
   готова продукція 130
   Товари 140
   Векселі одержані 150
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160
   первісна вартість 161
   резерв сумнівних боргів 162
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170
   за виданими авансами 180
   з нарахованих доходів 190
   із внутрішніх розрахунків 200
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210
   Поточні фінансові інвестиції 220
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230
   у т. ч. в касі 231
   в іноземній валюті 240
   Інші оборотні активи 250
   Усього за розділом ІІ 260
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275
   Баланс 280

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300
   Пайовий капітал 310
   Додатково вкладений капітал 320
   Інший додатковий капітал 330
   Резервний капітал 340
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
   Неоплачений капітал 360
   Вилучений капітал 370
   Усього за розділом І 380
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400
   Інші забезпечення 410
   Сума страхових резервів 415
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
   Цільове фінансування 420
   Усього за розділом ІІ 430
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450
   Відстрочені податкові зобов'язання 460
   Інші довгострокові зобов'язання 470
   Усього за розділом ІІІ 480
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
   Векселі видані 520
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540
   з бюджетом 550
   з позабюджетних платежів 560
   зі страхування 570
   з оплати праці 580
   з учасниками 590
   із внутрішніх розрахунків 600
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
   Інші поточні зобов'язання 610
   Усього за розділом IV 620
   V. Доходи майбутніх періодів 630
   Баланс 640
   Примітки:
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
   Податок на додану вартість 015
   Акцизний збір 020
     025
   Інші вирахування з доходу 030
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
   Валовий:    
   — прибуток 050
   — збиток 055
   — Інші операційні доходи 060
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061
   Адміністративні витрати 070
   Витрати на збут 080
   Інші операційні витрати 090
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100
   — збиток 105
   Доход від участі в капіталі 110
   Інші фінансові доходи 120
   Інші доходи 130
   Фінансові витрати 140
   Витрати від участі в капіталі 150
   Інші витрати 160
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170
   збиток 175
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190
   — збиток 195
   Надзвичайні:      
   — доходи 200
   — витрати 205
   — Податки з надзвичайного прибутку 210
   — Частка меншості 215
   Чистий:      
   — прибуток 220
   — збиток 225
   Забезпечення матеріального заохочення 226

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230
   Витрати на оплату праці 240
   Відрахування на соціальні заходи 250
   Амортизація 260
   Інші операційні витрати 270
   Разом 280

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330
   Дивіденди на одну просту акцію 340
   Примітки:
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
   Погашення векселів одержаних 015
   Покупців і замовників авансів 020
   Повернення авансів 030
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035
   Бюджету податку на додану вартість 040
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045
   Отримання субсидій, дотацій 050
   Цільового фінансування 060
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
   Інші надходження 080
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090
   Авансів 095
   Повернення авансів 100
   Працівникам 105
   Витрат на відрядження 110
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115
   Зобов'язань з податку на прибуток 120
   Відрахувань на соціальні заходи 125
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130
   Цільових внесків 140
   Інші витрачання 145
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150
   Рух коштів від надзвичайних подій 160
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180
   необоротних активів 190
   майнових комплексів 200
   Отримані:
   відсотки 210
   дивіденди 220
   Інші надходження 230
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240
   необоротних активів 250
   майнових комплексів 260
   Інші платежі 270
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
   Рух коштів від надзвичайних подій 290
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310
   Отримані позики 320
   Інші надходження 330
   Погашення позик 340
   Сплачені дивіденди 350
   Інші платежі 360
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
   Рух коштів від надзвичайних подій 380
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390
   Чистий рух коштів за звітний період 400
   Залишок коштів на початок року 410
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
   Залишок коштів на кінець року 430
   Примітки:
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 9635 0 0 1203 1760 -1094 0 0 11504
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 9635 0 0 1203 1760 -1094 0 0 11504
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 833 0 0 833
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 833 0 0 833
   на кінець року 300 9635 0 0 1203 1760 -261 0 0 12337
   Примітки:
   Змiни власного капiталу вiдбулися за рахунок виправлення помилок попереднього та поточного перiодiв i фiнансового результату
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 5521 4037 2 0 0 2 1 75 0 0 0 5521 4111 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 3650 2689 504 0 0 96 54 155 0 0 0 4058 2790 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 319 268 10 0 0 35 32 26 0 0 0 294 262 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 49 30 0 0 0 5 1 0 0 0 0 44 29 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 169 169 42 0 0 20 20 42 0 0 0 191 191 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 9708 7193 558 0 0 158 108 298 0 0 0 10108 7383 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 847
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 2222
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 510 5
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 42 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 552 2227

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 62 94
   Реалізація інших оборотних активів 460 28 45
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 2
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 9800 10578
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 551
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 6 51
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 3341 3341
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 7
   Інші доходи і витрати 630 74 150

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 14
   Поточний рахунок банку 650 165
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 1
   Грошові кошти в дорозі 670 19
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 199
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 849 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 5 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 1923 0 0
   Будівельні матеріали 840 0 0 0
   Запасні частини 850 17 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1 0 0
   Незавершене виробництво 890 19082 0 0
   Готова продукція 900 488 0 0
   Товари 910 427 0 0
   Разом 920 22792 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 17616 17585 31 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 204 204 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 690
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 133
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 56
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 30
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 26
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 56
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -30
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 298
   Використано за рік - усього 1310 298
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 298
         з них машини та обладнання 1313 164
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0