Створення: 24.01.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Лопатюк М.В.
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413558
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Цюрупинський
        Поштовий індекс 75100
        Населений пункт м.Цюрупинськ
        Вулиця, будинок вул.Стаханова,50
        Міжміський код, телефон та факс (05542) 4-51-66, (05542) 4-58-77
        Електронна поштова адреса емітента немає
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi ДКЦПФР" д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) немає д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   1. Роздiл "1. е) iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємствук не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 2. Роздiл "7. Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється тому, що за пiдсумками робо09 - 2010роки дивiденди не нараховуються i не виплачуються. 3.Роздiл "9 б) iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї. 4. Роздiл "9 в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" нюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 5.Роздiл "9 г) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало акцiй. 6. Роздiл 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи..." не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. 7. Роздiл 13 " Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала пзвiтного перiоду" не заповнюється тому, що на пiдприємствi у звiтному перiодi невiдбувалось подiй по яким неохiдно подавати особливу iнформацiю; 8.Роздiл 28 "Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової зв(МСФЗ) не надається, тому що пiдприємство її не веде. 9. Роздiл 29 "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Цюрупинське"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва 14971050001000014
   Дата видачі 28.07.2000
   Орган, що видав свідоцтво Цюрупинська райдержадмiнiстрацiя
   Зареєстрований статутний капітал 9634574.00
   Сплачений статутний капітал 9634574.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХОД АТ "Райффайзен банк "Аваль"
   МФО банку 352093 Рахунок 260062699
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ХФ ПАТ КБ "Приватбанк"
   МФО банку 352479 Рахунок 26002052300061

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   15.93.0 Виробництво вин
   51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi
   15.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   На право здiйснення роздрiбної торгiвлi 44606 30.03.2010 ДААК ДПА України 11..2.30.0
   На виробництво алкогольних напоїв 287 25.07.2006 ДААК ДПА України 11..2.25.0
   На право оптової торгiвлi алкогольними напоями 004715 27.12.2006 ДААК ДПА України 11..2.22.1
   На право здiйснення iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового 000045 31.10.2005 ДААК ДПА України 10..2.31.1
   На виробництво спирту коньячного 458 03.03.2010 ДААК ДПА України 15..2.03.0
   Придбання, зберiгання прекурсорiв 325645 19.04.2007 Комiтет з контролю за наркотиками м. Київ 12..2.29.0
   На право здiйснення iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового 400079 03.11.2010 ДААК ДПА України 11..2.02.1

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 70осiб Фонд оплати працi - всього 1043,0 тис.грн. Постiйно проводиться пiдвищення квалiфiкацвникiв робота яких пов'язана з ризиком.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   18.03.2011
   83
   Порядок денний загальних зборiв товариства такий:
   1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу то i розподiлу коштiв за 2010р.
   4. Про приведення юридичної адреси товариства у вiдповiднiсть до фактичної.
   5. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   6. Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випусктовариства.
   7. Про обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   8. Визначення дати закриття реєстру та припинення дiї договору на ведення реєстру.
   9. Про визначення способу персоналвiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
   10. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   11. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно ду.
   12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.

   II. Розгляд порядку денного
   1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.
   Доповiдач - голова правлiння то Лопатюк М.В., який довiв до вiдома акцiонерiв результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у звiтному перiодi, фактичне використання коштiв та баланс товариства за 2010 рiк. З урахуванням збиткiв попереднiх перiодiв на кiнець звiтного овариствi наявнi збитки у сумi 1094,0 тис.грн., тому про дивiденди мова йти не може.
   Прийнято рiшення про:
   затвердження звiту виконавчого органу та балансу товариства за 2010 р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв наглядової ради iйної комiсiї.
   Iнших пропозицiй та заперечень не надiйшло.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   2.1. Звiт наглядо.
   Доповiдач - член наглядової ради Бобровський С.А.
   Надана iнформацiя про роботу ради в звiтному перiодi та зазначено, що у звiтному перiодi проводилось три засiдання ради. У поточному режимi здiйснювався контроль за дiяльнiстю виконавчого орготримання ним своїх повноважень. Аналiзувалися квартальнi та рiчний звiти виконавчого органу та висновки ревiзiйної комiсiї по них. Рiчний звiт правлiння та баланс за 2010 рiк наглядовою радою схвалений.
   Прийнято рiшення : роботу наглядової радтний перiод визнати задовiльною.
   Голосували: "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   2.2. Звiт РК.
   Доповiдач - голова комiсiї Горбачова Л.А. Надана iнформацiя про роботу комiсiї у звiтному пе про питання, якi розглядались на засiданнях комiсiї у 2010 роцi та доведенi результати перевiрки комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдтверджує баланс товариства за 2010 р.
   Прийнято рiшення : висновок ревiомiсiї щодо пiдтвердження балансу товариства за 2010р. затвердити.
   Голосували: "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу кошт010р.
   З урахуванням доповiдей та звiтiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї
   Прийнято рiшення :Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2010 р. У зв'язку iз наявнiстю збиткiв, дивiденди за 2010 рiк не нараховувати.
   Голосували:
   "За"6 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   4. Про приведення юридичної адреси товариства у вiдповiднiсть до фактичної.
   Головою правлiння запропоновано прийняти рiшення про приведення юридичної адреси товаристповiднiсть до фактичної, оскiльки юридична адреса - м. Цюрупинськ, вул. Стаханова, 50, а фактичне мiсцезнаходження товариства - м. Цюрупинськ, вул. Горького, 28А.
   Прийнято рiшення :про приведення юридичної адреси товариства у вiдповiднiсть до факоскiльки юридична адреса - м. Цюрупинськ, вул. Стаханова, 50, а фактичне мiсцезнаходження товариства - м. Цюрупинськ, вул. Горького, 28А.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   5. едення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   Доповiдач - голова зборiв.
   29 квiтня 2009 р. вступив в силу ЗУ "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон), згiдно з яким в Українi iснують два таких типи акцiонерних товариств: публiчне приватне (ПрАТ) акцiонерне товариство. Законом надавалося 2 роки на приведення статутiв акцiонерних товариства у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону.
   Цi типи, в числi iншого, вiдрiзняються головним чином тим, що кiлькiсний склад акцiонерiв ПрАТ перевищувати 100 осiб, ПрАТ може здiйснювати виключно приватне розмiщення акцiй додаткової емiсiї та акцiї ПрАТ не можуть виставлятися на фондову бiржу. В разi прийняття загальними зборами ПрАТ рiшення про вiдкрите розмiщення акцiй, або при перевилькостi акцiонерiв ПрАТ 100 осiб, загальними зборами має бути прийняте рiшення про внесення до статуту приватного АТ вiдповiдних змiн, у т.ч. про змiну типу товариства - з приватного на публiчне. Змiна типу АТ з публiчного на приватне або навпаки, етворенням, оскiльки органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство, залишається без змiн.
   На сьогоднiшнiх зборах пропонується прийняти рiшення про приведення типу та найменування товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону, а саме:
   змiнитування "Вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське" на "Публiчне акцiонерне товариство "Цюрупинське" (скорочено: ПАТ "Цюрупинське").
   Прийнято рiшення :про приведення типу та найменування товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону, а саме:
   змiменування "Вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське" на "Публiчне акцiонерне товариство "Цюрупинське" (скорочено: ПАТ "Цюрупинське").
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   6. П та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Надана iнформацiя про вимоги законодавства щодо переведення форми iснування акцiй акцiонерного товариства з документарної в бездокументарну.
   Це бевимога законодавства, тому запропоновано:
   Перевести випуск акцiй ВАТ "Цюрупинське" (далi - Товариство) iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
   Реквiзити емiтента: вiдкрите не товариство "Цюрупинське", код ЄДРПОУ 00413558; св. про держреєстрацiю А00 № 242414, видане 28.07.00 Цюрупинською РДА Херсонської обл., адреса: 75100, Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул. Стаханова, 50, тлф (05542) 2-11-40.
   Призначити посадовиякi мають право дiяти вiд iменi емiтента в процесi дематерiалiзацiї випуску акцiй без доручення: голова правлiння - Лопатюк Микола Володимирович.
   Реквiзити випуску ЦП документарної форми iснування, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю:меннi простi; св. про реєстрацiю випуску №23/1/05 вiд 17.01.05, видане ДКЦПФР, код випуску UA4000034102; кiлькiсть 38 538 296 шт., номiнальною вартiстю 0,25грн.; загальна номiнальна вартiсть 9634574,0грн.
   Прийнято рiшення :Перевести випуск акцiй Впинське" (далi - Товариство) iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
   Реквiзити емiтента: вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське", код ЄДРПОУ 00413558; св. про держреєстра № 242414, видане 28.07.00 Цюрупинською РДА Херсонської обл., адреса: 75100, Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул. Стаханова, 50, тлф (05542) 2-11-40.
   Призначити посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента в процесi дематерiалiзацiї вкцiй без доручення: голова правлiння - Лопатюк Микола Володимирович.
   Реквiзити випуску ЦП документарної форми iснування, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю: акцiї iменнi простi; св. про реєстрацiю випуску №23/1/05 вiд 17.01.05, видан, код випуску UA4000034102; кiлькiсть 38 538 296 шт., номiнальною вартiстю 0,25грн.; загальна номiнальна вартiсть 9634574,0грн.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   7. Про обранняарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Надана пропозицiя обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", зберiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест".
   Реквiзити депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ВАТ "НДУ"), код ЄДРПОУ 30370711, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф контактної особи - 0442791078, 0442791278; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi депозитаАВ №189650, видана 19.09.2006р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.09.2006р.-19.09.2016р.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ "НДУ" на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства в бездокументарн.
   Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
   Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (АТЗТ "Нафта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; адреса 73000, м.Херсон, вул.Петренка, буд.18; тлф ко особи 0552417245; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi зберiгача ЦП: АВ №534033, видана 01.06.2010р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 01.06.2010р.-01.06.2015р.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договор "Нафта-Iнвест" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарнiй формi.
   Прийнято рiшення :обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозираїни", зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест".
   Реквiзити депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо яких прийнято рiшедематерiалiзацiю:
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ВАТ "НДУ"), код ЄДРПОУ 30370711, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф контактної особи - 0442791078, 0442791278; лiцензiя на провадження депозитарноїстi депозитарiю ЦП: АВ №189650, видана 19.09.2006р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.09.2006р.-19.09.2016р.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ "НДУ" на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товарисздокументарнiй формi.
   Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
   Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (АТЗТ "Нафта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; адреса 73000, м.Херсон, вул.Петрд.18; телеф контактної особи 0552417245; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi зберiгача ЦП: АВ №534033, видана 01.06.2010р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 01.06.2010р.-01.06.2015р.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваженняисання договору з АТЗТ "Нафта-Iнвест" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарнiй формi.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   8. Визначення дати закриття та припинення дiї договору на ведення реєстру.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Надана iнформацiя, що, вiдповiдно до нормативних документiв ДКЦПФР, необхiдно визначити дату припинення ведення реєстру, яка повинна бути не ранiше нiж за 45 календарних д не пiзнiше нiж за 60 календарних днiв пiсля отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй товариства у бездокументарнiй формi.
   Реєстратор, який веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (IЦП): Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Скiф" iф"); код ЄДРПОУ 31221747; адреса 73025, м.Херсон, вул.Петренка, буд.18; т/ф 0552417544; директор Тєкучов Вячеслав Геннадiйович; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi з ведення реєстру власникiв IЦП АВ №362036, видана 13.07.2007р. ДКЦПФР;iї лiцензiї 15.07.2007р.-15.07.2012р.
   Надана пропозицiя: визначити дату припинення ведення реєстру: 16.06.2011р. Ця дата є датою припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ "Скiф" № 11/1-р вiд 02.06.09. Процедуру закриття реєструання документiв системи реєстру протягом встановленого законодавством термiну та передачу копiй реєстру емiтенту здiйснити вiдповiдно до умов договору на ведення реєстру з реєстратором.
   Визначити дату припинення здiйснення операцiй знерухомлення, iзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в системi реєстру: 06.06.2011р. Пiсля цiєї дати проведення операцiй щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв у системi реєстру власникiв IЦП дематерiалiзованого випуску, не здся.
   Визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.

   Прийнято рiшення :Визначити дату припинення здiйснення операцiй зення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в системi реєстру: 06.06.2011р. Пiсля цiєї дати проведення операцiй щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв у системi реєстру власникiв IЦП дематерiалiзованого не здiйснюється.
   Визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.


   9. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Надана пропозицiя: персональне повiдомлення усiх зареєстрованих осiб в реєстрi власникiвуску, що дематерiалiзується про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, складене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями плистами за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiвника виконавчого органу управлiння товариства.
   Прийнято рiшення :про персональне повiдомлення усiх зареєстрованих осiб в реєстрi власникiв IЦП вип дематерiалiзується про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, складене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiвника виконавчого органу управлiння товариства.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.


   1яття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   Доповiдач - голова зборiв.
   Надана iнформацiя: в зв'язку iз необхiднiстю виконання вимог Закону та прийнятим рiшенням щодо визначення типу товариства та змiною фування акцiй, зборам необхiдно прийняти нову редакцiю статуту ПАТ "Цюрупинське".
   Проект нової редакцiї був готовий для ознайомлення акцiонерами задовго до зборiв, кожний акцiонер мав можливiсть ознайомитися з ним. Доповiдач зупинилась на суттєвих якi пропонується внести до статуту.
   Пiсля обговорення нової редакцiї статуту запропоновано:
   а) затвердити та прийняти нову редакцiю статуту ПАТ "Цюрупинське" у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариств доручити керiвнику виконавчого органу товариства вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту товариства та органiзувати його державну реєстрацiю.
   Прийнято рiшення :Нова редакцiя статуту ПАТ "Цюрупинське" затверджена та прийнята, керiвнику вио органу товариства вiд iменi зборiв доручено пiдписати нову редакцiю статуту товариства, та органiзувати його державну реєстрацiю.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.


   11. Утво обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Згiдно щойно прийнятої редакцiї статуту в товариствi утворюються та обираються такi органи управлiння та контролю: колегiальний представницький оавлiння та контролю - наглядова рада, колегiальний представницький орган фiнансового контролю за дiяльнiстю виконавчого органу - ревiзiйна комiсiя, колегiальний виконавчий орган управлiння - правлiння. Термiн повноважень усiх органiв управлiння визя при їх обраннi, але питання про обрання (переобрання) складу наглядової ради має включатися в порядок денний зборiв не рiдше нiж раз на 3 роки, ревiзiйна комiсiя обирається на термiн не бiльше, нiж 5 рокiв. Кiлькiсний склад наглядової ради та РК ться зборами при їх обраннi, причому в товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй понад 100 створюється колегiальний представницький орган фiнансового контролю за дiяльнiстю виконавчого органу - ревiзiйна комiсiя. До наглядової ра обираються фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть, i висуваються для обрання до складу цих органiв акцiонером (акцiонерами).
   Запропоновано обрати (переобрати) спочатку наглядову раду, потiм ревiзiйну комiсiю вiдкритим голосуванням простою б голосiв, зареєстрованих для участi в зборах, потiм обрати (переобрати) виконавчий орган товариства - правлiння.

   11.1. Наглядова рада.
   Надiйшла пропозицiя вiдкликати з посад весь попереднiй склад наглядової ради ВАТ "Цюрупинське".
   Прийнято рiопереднiй склад наглядової ради вiдкликаний.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   Запропоновано:
   - обрати наглядову раду ПАТ "Цюрупинське" на термiн 3 роки в складi 4 осiб, головобрати Антонова Олексiя Юрiйовича, членами ради - Кiону Олександра Валентиновича, Бобровського Сергiя Анатолiйовича та Логвiновського Геннадiя Миколайовича.
   Прийнято рiшення :
   Голосували: Наглядова рада товариства обрана на термiн 3 роки в складi головою ради обрати Антонова Олексiя Юрiйовича, членами ради - Кiону Олександра Валентиновича, Бобровського Сергiя Анатолiйовича та Логвiновського Геннадiя Миколайовича.
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утрим0.


   11.2. Ревiзiйна комiсiя.
   Запропоновано: вiдкликати з посади попереднiй склад ревiзiйної комiсiї ВАТ "Цюрупинське".
   Прийнято рiшення :Попереднiй склад ревiзiйної комiсiї вiдкликаний.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   Запропоновано:
   утворити колегiальний фiнансово контролюючий орган - ревiзiйну комiсiю термiном на 3 роки у кiлькостi 2 осiб, головою ревкомiсiї ПАТ "Цюрупинське" обрати Горбачову Любов Анатолiївну, членом кабоку Свiтлану Пилипiвну.
   Прийнято рiшення :Ревiзiйна комiсiя товариства обрана термiном на 3 роки у кiлькостi 2 осiб, головою ревкомiсiї ПАТ "Цюрупинське" обрати Горбачову Любов Анатолiївну, членом комiсiї Набоку Свiтлану Пилипiвну.
   Голосували - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.


   11.3. Виконавчий орган.
   Надiйшла пропозицiя: вiдкликати з посади весь попереднiй склад правлiння ВАТ "Цюрупинське".
   Прийнято рiшення :Попереднiй склад правлiниства вiдкликаний.
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   Запропоновано:
   а) обрати колегiальний виконавчий орган ПАТ "Цюрупинське" - правлiння, термiном до переобрання вiдповiдним оправлiння згiдно статуту. Головою правлiння обрати Лопатюка Миколу Володимировича, членами правлiння - головного бухгалтера Iванову Людмилу Юрiївну та Колько Олену Вiкторiвну.
   б) доручити головi наглядової ради пiдписати вiд iменi товариства трудовiр з головою правлiння.
   Прийнято рiшення :Правлiння товариства на термiн до переобрання або загальними зборами, або, вiдповiдно до статуту товариства, наглядовою радою, обране: Головою правлiння обрати Лопатюка Миколу Володимировича, членами пр- головного бухгалтера Iванову Людмилу Юрiївну та Колько Олену Вiкторiвну..
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.


   12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинотягом року.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Доповiв про мотиви необхiдностi попереднього схвалення значних правочинiв (на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi можуть вчинятися ПАТ "Цюрупинотягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведенняоренди, та iнших договорiв, за якими ПАТ "Цюрупинське" виступає будь-якою iз сторiн, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi аквариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   Рiшення прийняте - вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятисярупинське" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, в застави, iпотеки, поруки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими ПАТ "Цюрупинське" виступає будь-якою iз сторiн, iз зазначенням, що вчиненнго правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства..
   Голосували:
   "За" - 31 876 852 акцiї (100% голосiв); "Проти" - "Утримався" - 0.
    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   ЗАТ "Багатогалузевий концерн "Содружество" 14121018 м.Херсон, Суворовський, 73000, Херсонська область, вул.Петренка, 18   3
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   учасниками товариства є 201 фiзичних особи , д/н 50
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер, член правлiння  Iванова Людмила Юрiївна  МО № 082657, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 12.03.1996 д/н 0 0.00000000000%
   Член правлiння  Колько Олена Вiкторiвна  МО № 414837, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 24.09.1997 15.08.2001 90 727 0.23500000000% 90 727 
   Голова наглядової ради  ЗАТ БК "Содружество" в особ_ представника за дорученням  № 14121018, виданий д/н 20.04.2007 1 321 170 3.42800000000% 1 321 170 
   Член наглядової ради  Кiона Олександр Валентинович  МО № 119062, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 10.04.1996 15.08.2001 6 207 0.01600000000% 6 207 
   Член наглядової ради  Бобровський Сергiй Анатолiйович  МО № 567733, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.07.1998 15.08.2001 7 765 034 20.15000000000% 7 765 034 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Горбачова Любов Анатолiйовна  МО № 685439, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.04.1999 19.05.2005 5 0.00000000000%
   Член наглядової ради  ТОВ "КУА Сп_вдружн_сть Ессет Менеджмент" в особ_ Логвiновського Геннад_я Миколайовича  № 33172959, виданий д/н 05.11.2004 14 208 899 36.87000000000% 14 208 899 
   Усього   31 157 076 80.84900000000 % 31 157 076 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лопатюк Микола Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 338660, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.05.1997
   Рік народження 1964
   Освіта вища, закiнчив Одеський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський", технолог
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Винагороду за виконання обов"язкiв Голови правлiння отримує згiдно штатного розкладу
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер, член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iванова Людмила Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 082657, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 12.03.1996
   Рік народження 1954
   Освіта вища, закiнчила Ленiнградський технологiчний iнститут ЦБП
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" бухгалтер
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння, Положення про головного бухгалтера. Винагороди за виконання обов"язкiв головного бухгалтера отримує згiдно штатного розкладу .
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Колько Олена Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 414837, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 24.09.1997
   Рік народження 1973
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" технолог
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння.Винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримувала.
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи ЗАТ БК "Содружество" в особi представника за дорученням
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта юридична особа
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юридична особа
   Опис Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Спостережну раду. Винагороди за виконання обов"язкiв Голови спостережної ради не отримував
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кiона Олександр Валентинович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 119062, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 10.04.1996
   Рік народження 1970
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" технолог
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду . Винагороди за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Бобровський Сергiй Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 567733, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.07.1998
   Рік народження 1959
   Освіта вища, закiнчив Херсонський аграрний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп-заводу "Цюрупинський" iнженер
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду . Винагороди за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Горбачова Любов Анатолiйовна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 685439, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.04.1999
   Рік народження 1964
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ БК "Содружество".Начальник економiчного вiддiлу
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди за виконання обов"язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримувала.
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи ТОВ "КУА Сп_вдружн_сть Ессет Менеджмент" в особ_ Логвiновського Геннад_я Миколайовича
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта юридична особа
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юридична особа
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду . Винагороди за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Бобровський Сергiй Анатолiйович МО № 567733, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.07.1998 15.08.2001 7 765 034 20 7 765 034 0 0 0
   Лопатюк Микола Володимирович МО № 338660, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.05.1997 15.08.2001 7 765 034 20 7 765 034 0 0 0
   Усього  29 738 967 77 29 738 967 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Верчук Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2353901918
   Місцезнаходження Херсонська область, Днiпровський, 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв.24
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А №006239
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2007
   Міжміський код та телефон (0552)31-29-26
   Факс 31-29-26
   Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
   Опис аудиторська дiяльнiсть 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське" створено у липнi 2000 року за рiшенням РВ ФДМУ по Херсонськiй обл. в результатi приватизацiї радгосп-заводу "Цюрупинський", заснованого у 1959 роцi.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств немає
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій На протязi 2010 року пропозицiй не надходило
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдгототовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв, з урахуванням методичних рекомендацiй з трансформацiї бухгалтерської звiтностi ВАТ. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбатавку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством методом зменшення залишку шляхом використановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Запаси включають сировину та матерiали, напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, тару, готову продукцiю та iншi. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реалтiстю, тобто з вирахуванням сумнiвних боргiв. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого под законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi.
   Текст аудиторського висновку
   Акцiонерам вiдкритого акцiонерного товариства "Цюрупинське"
   Головi правлiння вiдкритого
   акцiонерного товариства "Цюрупинське"
   Лопатюку М.В.

   ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
   про проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське" станом на 10 року

   1. Перевiрка виконана незалежним аудитором Верчук Валерiєм Iвановичем на пiдставi договору та сертифiката аудитора серiї А № 006239 /дiйсний до 26.04.2012р../, свiдоцтва АБ №000528 / реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi пефiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв / виданий рiшенням ДКЦПФР України реєстрацiйний №577 вiд 19.07.2007р./.
   2. Аудит проведено на територiї замовника за адресою: м. Херсон,вул. м. Цюрупинськ, вул. Стаханова, 50;
   2.Оснi про емiтента:
   " Повна назва: вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське";
   " Код ЕГРПО: 00413558;
   " Органiзацiйно-правова форма господарювання - вiдкрите акцiонерне товариство;
   " Форма власностi : приватна;
   " мiсцезнаходження: 75100, Херобласть, м. Цюрупинськ, вул. Стаханова, 50;
   " дата державної реєстрацiї: 28.07.2000 року розпорядженням Цюрупинської райдержадмiнiстрацiї за номером № 404 та зроблено запис до єдиного державного реєстру за №1 497 1050001000014.
   " Телефон - (055-66;факс4-5877
   " Розрахунковий рахунок №260062699 в ПАТ "Райфайзен банк "Аваль", МФО 352093 та розрахунковий рахунок №26003052300060 в Цюрупинському вiддiленi ХФ КБ "Приватбанк" МФО 352479;

   Основнi види дiяльностi:
   " Виробництво вин (код15." Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчими товарами (код 52.11.0);
   " Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованних магазинах без переваги продовольчого асортименту (код 52.12.0);
   " Виробництво дистильованих алкоголоїв (код 15.91.0);
   " Виробництво етилового спирту з зброджувальних матерiалiв (15.92.0);
   " Iншi види оптової торгiвлi (код 51.70.0).
   3. Аудит проведено вiдповiдно до договору № 2 вiд 10 лютого 2011 р.. Перевiрка
   здiйснена з 15 лютого по 21 лют р.
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
   Управлiнський персонал вiдкритого акцiонерного товариства "Цюрупинське" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Нацiональнихь (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викрнаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам..
   Вiдповiдальнiсть аудитора
   Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв i результатiв аудиторської перевiрки. Незалежний аудитор провiв аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", введеним в дiю Постановою ВР України вiд 22.04.1993р. та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впi та етики, а саме: МСА 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", МСА 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", МСА 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", МСА 320 "Суттєвiсть в аудитi" . Цi станмагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й використання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедуртримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючицих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективнтрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
   При складаи на перевiрку по пiдтвердженню достовiрностi фiнансової звiтностi визначено розмiр суттєвостi помилки згiдно Мiжнародного стандарту аудиту № 320. Розмiр суттєвостi виявлених помилок визначався аудиторами виходячи з вiдношення встановленого в ходiвiдхилення згiдно професiйного погляду аудитора у вiдповiдностi з МСА 320 "Суттєвiсть в аудитi".Перевiрка здiйснювалась iз застосуванням вибiркового методу аналiзу первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Мiжнароандарту аудиту № 530 та рекомендацiй Аудиторської палати України.
   Перевiрцi пiдлягали виписки з банкiвських рахункiв, касовi книги, угоди, вiдомостi аналiтичного i синтетичного облiку, журнал -ордери, накопичувальнi вiдомостi, оборотнi - вiдомостi, Баланс станом на 31.12.10р. (ф. №1, складений вiдповiдно до вимог П (С) БО №2), Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк(ф. №2, складений вiдповiдно до вимог П(С)БО №3), Звiт про рух грошових коштiв за 2010рiк (ф. №3,складений вiдпо вимог П(С)БО №4), Звiт про власний капiтал за 2010 рiк (ф. №4, складений вiдповiдно до вимог П(С)БУ №5), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2009 рiк (ф.№ 5, складених вiдповiдно до вимог п.25 П (С) БУ № 1) та iнша фiнансова iнформацiя.
   торська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що при складанi фiнансової звiтностi не має суттєвих помилок(викривлень). Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностiивостi даних, котрi обробляються системою облiку вiдкритого акцiонерного товариства "Цюрупинське". Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логiчно-послiдовному зв"язку з повним текстом даного документу, приймаючги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
   Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi при формуваннi фiнансової звiтностi суттєвих помилок.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження на об?рунтування сум та iнформацiї розкритої при формуваннi фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосування принципiв облiку чинному законодавству при формуваннi фiнансової звiтностi .
   Масштаб перевiрки визначений угодою, згiдю перевiрялось формування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2010 року.
   Проведену перевiрку оформлено аудиторським висновком вiдповiдно до вимог вiдповiдно до Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства", "Мiх стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики", прийнятих рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 №122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", Закону України "Про iнститутого iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)",Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", , та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасндового ринку.
   Умовно- позитивний висновок.
   Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв станом на 31 грудня 2010 року, але через характер облiкових записiв аудитор мав змогу пiдтвердити вартiсть, кiлькiсть запаспомогою iнших аудиторських процедур. На думку аудитора, надана iнформацiя дає реальне й повне уявлення про наявний склад активiв та пасивiв, що перевiряється. Фiнансова звiтнiсть Товариства в усiх суттєвих аспектах пiдготовлена у вiдповiдностi до уого законодавства i нормативних актiв, що регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку й складання фiнансової звiтностi в Українi, нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку та прийнятою облiковою полiтикою Товариства. Фiнансова з пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно й повно подає iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2010року.

   Пояснювальний параграф
   Не вносячи до висновку додаткових застережень, привертаю той факт, що на дату складання цього висновку, ситуацiя що склалась в Українi, де Товариство веде свою дiяльнiсть та несе ризики, має ознаки економiчної нестабiльностi. Фiнансовий стан контрагентiв, операцiї з якими несуть ризики для Товариства, ах фiнансової кризи не є стабiльними та передбачуваними. Зважаючи на вищевикладене, наразi досить складно прогнозувати та, в повнiй мiрi, визначити ефект впливу такої ситуацiї на дiяльнiсть Пiдприємтсв по виробництву конякiв, вина та виноматерiалiв , та Товариства зокрема.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005
   Не змiнюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо iнформацiю, що подана нижче, оскiльки її розкриття вимагає Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсii з цiнних паперiв та фондового ринку при розкритi iнформацii емiтентами та професiйними учасниками фонинку затвердженого рiшенням Державної комiсii з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528.

   Розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   1. Облiк оснообiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї).
   При перевiрцi правильностi облiку основних фондiв використанi данi регiстрiв синтетичного облiку i первинних документiв по руху основнi засоби (балансоки 10 "ОФ", 13 "Нарахування зносу", 15 "Капiтальнi iнвестицiї").
   Станом на 31 грудня 2010року за даними балансу Товариства рахується:
   - незавершене будiвництво 2233,0тис.грн.;
   - основнив:
   " за залишковою вартiстю 2515,0тис.грн.;
   " за первiсною вартiстю 9708,0тис.грн.;
   " знос 3,0тис.грн.
   Аудитором встановлено, що бухгалтерський облiк ОФ заснований на вимогах П (С) БО №7 "Основнi засоби", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.11.2000р. №92.Данi аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдають даним фї звiтностi.
   2. Облiк запасiв.
   Синтетичний облiк запасiв здiйснюється за цiнами продажу вiдповiдно до вимог П (С) БО № 9 "Запаси". Вибуття запасiв вiдображається за методом середньозважена собiвартiсть, а товарiв за продажною вартiстю.
   Станом н2010року на балансi Товариства рахуються наступнi запаси:
   - виробничi запаси 868,0тис.грн.;
   - незавершене виробництво 15268,0тис.грн;
   - готова продукцiя 940,0тис.грн.;
   - товари 939,0тис.грн..
   3. Облiк дебiторської заборгованостi.
   При перевiрцi правильностi визнання й оцiнки дебiторської заборгованостi аудитор керувався П (С) "Дебiторська заборгованiсть". На балансi Товариства на 31.12.10 року облiковується дебiторська заборгованiсть:
   " дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 16748,0тис.грн.;
   " дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бю 779,0тис.грн.;
   " iнша поточна дебiторська заборгованiсть 748,0тис.грн..
   4. Облiк грошових коштiв.
   Касовi операцiї Товариства ведуться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй в ннiй валютi України, затвердженим Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р.( зi змiнами та доповненнями) та Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi затвердженої Постанова Правлiння Нацiонального банку України 21.01.2004 Nлишок грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2010р складає 1116,0тис.грн., а в iноземнiй валютi залишок коштiв складає 1,0тис.грн.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   витрат майбутнiх перiодiв.
   Витрати майбутнiх перiодiв - це витрати, якi здiйсненi у звiтному перiодi, але вiдносяться до наступного (або наступних) облiкових перiодiв.Станом на 31.12.2010р. вони становлять 664,0тис.грн.
   Розкриття iнформацiїов'язання Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Поточнi зобов'язання вiдображаються вiдповiдно до вимог П (С) БО № 11 "Зобов'язання", затверджений наказом Мiнфiну вiд 31.01.2001 року № 20.
   Станом на року поточнi зобов'язання мають наступний склад :
   1 Короткостроковi кредити банкiв - 1782,0тис.грн.;
   2 Векселi виданi - 6263,0т
   3 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 21564,0тис.грн.;
   4 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 489,0тис.грн.;
   5 Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 40,0тис.грн.;
   6 Iчнi зобов'язання - 1125,0тис.грн.;
   7 Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 22,0тис.грн..
   Крiм того на балансi Товариства рахуються вiдстроченi податковi зобов'язання30тис.грн..
   Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Статутний капiтал Товариства є фiксованою величиною та становить 9634574,0грн. i роздiлений на 38538296 прених акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. Власний капiтал Товариства складає 11504,0тис.грн., у тому числi статутний фонд 9635,0тис.грн., iнший додатковий капiтал 1203,0тис.грн. , резервний капiтал 1760тис.грн.та непокритий збиток 1094,0тисформацiя про змiни у власному капiталi Товариства за звiтний перiод, вiдображенi у звiтi про власний капiтал.
   Висловлення думки, щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства.
   Аудитором проведено порiвняння вчистих активiв з розмiром статутного фонду для цiлей реалiзацiї положень п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України та встановлено, що сума активiв по балансу складає 42819,0тис.грн., а сума зобов'язань склада0тис.грн. виходячи з цього сума чистого капiталу дорiвнює 11504,0тис.грн. Розмiр вартостi ЧА бiльше розмiру статутного фонду на 1869,0тис.грн. що не суперечить вимогам п.3 ст.155 ЦК України.
   Облiк фiнансових результатiв.
   Облiк доходiв Товариствається у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 15 "Дохiд", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 290 вiд 29.11.1999р. Класифiкацiя та визнання доходу Товариством проведенi вiрно, данi про отриманi доходи, вiдображенi у формi № 2 "Звiт провi результати", є достовiрними.
   При визначеннi доходу врахована наявнiсть усiх необхiдних критерiїв по проведених операцiях. Вiдображений у звiтi про фiнансовi результати за 2010 рiк дохiд:
   -чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт) становить 39253,0тис.грн.;
   -iншi операцiйнi доходи 7805,0тис.грн.;
   -iншi фiнансовi доходи 8,0тис.грн.;
   -iншi доходи 40,0тис.грн.;
   що вiдповiдає даним аналiтичного i синтетичного облiку i пiдтверджений первинними ами.
   У структурi доходу Товариства найбiльшу частину складає дохiд вiд основної дiяльностi..
   Формування витрат Товариства, у перевiреному перiодi, здiйснювалось у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства та правильно вiдображено у звiтностi витрат Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.1999р.
   Витрати Товариства за 2010рiк становлять, а саме:
   - собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)5138,0тис.грн.;
   - адмiнiстративнi витрати 582,0тис.грн.;
   - витрати на збут 3424,0тис.грн.;
   - iацiйнi витрати 8016,0тис.грн.;
   - фiнансовi витрати 587,0тис.грн.;
   - iншi витрати .грн..
   За результатами дiяльностi у 2010роцi Товариством отримано збиток в сумi 813,0тис.грн.
   Балансовий прибуток Товариства визначений згiдно з чинним законодавством.
   Стан бухгалтерського облiку i звiтностi.
   Товариство веде бухгалтерський облiомогою програмного забезпечення.
   Порядок ведення бухгалтерського облiку в Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV-ВР вiд 16.07.1999р., з урахуванням вимог Положеньртiв) бухгалтерського облiку в Українi, затверджених вiдповiдними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Облiкова полiтика Товариства визначена i затверджена наказом голови правлiння та була незмiнною протягом перiоду, який перевiрявся.
   Облiкова вiдкритого акцiонерного товариства "Цюрупинське" вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi", Нацiональних положень (стандартiв" бухгалтерського облiку. На протязi звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась, веденнтерського облiку проводилося по єдинiй методологiї, а також з дотриманням документального забезпечення достовiрної оцiнки активiв, зобов'язань, капiталу, доходiв та витрат в вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства України.
   Оцiнка та класифктивiв Товариства в бухгалтерському облiку проведенi вiрно.
   Власний капiтал Товариства, його структура та призначення в усiх суттєвих аспектах вiдображенi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiрно. Фiнансовi результати дiяльностi Товаеальнi та вiрно вiдображенi в фiнансовiй звiтностi. Данi фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, окремi форми звiтностi в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають одна однiй. Фiнансова звiтнiсть у всiх iстотних аспектадно i повно представляє фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.10р., вiдповiдно до нормативних вимог по органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Фiнансовий стан Товариства вiдображено в додатку №1

   Висновок щодо вимоя ДКЦПФРУ вiд 19.12.2006 року за № 1528.
   На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чиконодавства України.


   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005


   Дата видачi висновку 28 лютого 2011 року.


   Реквiзити та адреса: приватний пiдприємець - аудитор Верчук Валерiй Iванович;
   iдентифiкацiйний номер -2353901918;знаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв.24;
   тел.: 050 5982612, факс (0552) 515406: E-mail: v.i.verchuk@rambler.ru
   Основним видом дiяльностi є виробництво вина, виноматерiалiв, коньяку. Вiд постачальникiв пiдприємство отримує виноград. Своїх сiльгоспдiлянок для вирощування винограду немає. Також вiд постачальникiв отримує пляшку, етикетку, пробку коркову, фiльн.
   ПП "Корк Сервiс" м.Одеса, ТОВ "Гласстрейд" м. Днiпропетровськ, ВАТ "Континент"
   Ринком збуту виробленої продукцiї є територiя України.
   За останнi п'ять ро
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi є виробництво вина, виноматерiалiв, коньяку. Вiд постачальникiв пiдприємство отримує виноград. Своїх сiльгоспдiлянок для вирощування винограду немає. Також вiд постачальникiв отримує пляшку, етикетку, пробку коркову, фiльн.
   ПП "Корк Сервiс" м.Одеса, ТОВ "Гласстрейд" м. Днiпропетровськ, ВАТ "Континент"
   Ринком збуту виробленої продукцiї є територiя України.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв придбанi основнi фонди за власнi кошти: етикеровочна машина, обладнання обробки холодом, зворотнiй осмос для очищення води, комп'ютери на загальну суму 1095 тис. грн.. Придбана лiнiя розливу вина потужнiсть 2820 тис. пляшок Фактично вироблено 1131,0 тис. пляшок. Вiдчудження майна не було.

   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Робота пiдприємства залежить вiд цiнової полiтики Уряду та податкового i господарчого законодавства
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Дiяльнiсть пiдприємства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Фактiв виплати штрафiв за порушення законодавства за звiтний перiод не зафiксовано.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента На пiдприємствi фiнансування дiяльностi за рахунок надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї продукцiї, а також кредити банку.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду не виконаних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдприємство планує збудувати адмiнiстративний корпус, та провести покращення потужностей виноробного цеху
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк склала 1500,0 тис. грн.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Справ в судах немає
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі (тис.грн.)
   Найменування показника перiод звiтний попереднiй
   Усього активiв 42819,0 40443,0
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 2515,0 2803,0
   Запаси 18015 ,0 20864,0
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 18275,0 14019,0
   Власний капiтал 11504,0 12598,0
   Статутний капiтал 9 635,0 9 635,0
   Непокритi збитки -1094,0
   Зобов'язання 31315,0 27845,0


  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   2803.000   2515.000   0.000   0.000   2803.000   2515.000
     — будівлі та споруди   1561.000   1484.000   0.000   0.000   1561.000   1484.000
     — машини та обладнання   1144.000   961.000   0.000   0.000   1144.000   961.000
     — транспортні засоби   80.000   51.000   0.000   0.000   80.000   51.000
     — інші   18.000   19.000   0.000   0.000   18.000   19.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   2803.000   2515.000   0.000   0.000   2803.000   2515.000
   Опис: Основнi засоби мають знос вiд 68,5% до 91,132%
   Будiвлi та споруди знос складає 71,7% вiд початкової вартостi;
   Машини та обладнання знос складає 68,5% вiд початкової вартостi;
   Транспортнi засоби знос складає 77,96% вiд початкової вартостi;
   Iншi засоби знос складає 91,13% вiд початкової вартостi.
   В звiтному перiодi було придбано основних засобiв на суму47тис.грн. в тому числi:
   -машин та обладнання на 21 тис.грн.;
   -iнструментiв та пристроїов на 7тис.грн. та МНМА на 19 тис.грн..
   Вибулоосновних засобiв по залишковiй вартостi на 7тис.грн. iз них: транспортних засобiв на 7 тис.грн.
   Обмежень на використання основних засобiв не має.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   11504.000 12598.000
   9635.000 9635.000
   9635.000 9635.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно до Рiшення ДКЦП ФР вiд 17.11. 2004 року № 485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
   Сума активiв по балансу складає 42819,0тис.грн. зобов'язань складає 31315,0тис.грн. виходячи з цього сума чистих активiв дорiвнює 11504,0тис.грн.
   Висновок Розмiр вартостi ЧА бiльше розмiру статутного фонду на 1869,0тис.грн. що не суперечить вимогам п.3 ст.155 ЦК України.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 1782.000  X X
   кредит ВАТ " Райффайзен Банку "Аваль"  23.04.2007  1782.000  17.000000000000  16.04.2012 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 6263.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 489.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 22781.000  X X
   Усього зобов'язань X 31315.000  X X
   Опис: На кiнець звiтного перiоду зобовязання у вiдповiдностi з аналогiчним перiодом попереднього року збiльшились на 3470тис.грн. в основном за рахунок збiльшення кредиторської заборгованностi за товари,роботи,послуги на 3459тис.грн. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2008 1 0
   2 2009 1 0
   3 2010 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор
   Правління
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть)  
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть)  
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація
   Додатковий випуск акцій
   Унесення змін до статуту
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 4
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створювались  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Так  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) Немає  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть)  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) Немає  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Так  Так  Так 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа:  Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Так  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Так  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Так  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Так  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Ні  Так  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) Немає 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Ні  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) Немає  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Немає  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) Немає  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) Немає  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть)  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Реєстратора не змiнювали  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий немає 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління?  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   немає 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   немає 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 31.12.2010
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Цюрупинське" За ЄДРПОУ 00413558
   Територія 75100, Херсонська область, Цюрупинський, м.Цюрупинськ, вул.Стаханова,50 За КОАТУУ 6522010100
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 10
   Орган державного управління ДААК ДПА України За СПОДУ 1005
   Вид економічної діяльності На право здiйснення роздрiбної торгiвлi За КВЕД 15.93.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 75100, Херсонська область, Цюрупинський, м.Цюрупинськ, вул.Стаханова,50
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 500 0
   Первісна вартість 011 500 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 2184 2233
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 2803 2515
   Первісна вартість 031 9716 9708
   Знос 032 6913 7193
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 5487 4748
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 564 868
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 18603 15268
   готова продукція 130 1324 940
   Товари 140 373 939
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 12966 16748
   первісна вартість 161 12966 16748
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 907 779
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 146 748
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 72 1116
   у т. ч. в касі 231 2 3
   в іноземній валюті 240 1 1
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 34956 37407
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 664
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 40443 42819

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 9635 9635
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 1203 1203
   Резервний капітал 340 1760 1760
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 0 -1094
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 12598 11504
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 125 30
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 125 30
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 3114 1782
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 5066 6263
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 18105 21564
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 511 489
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 46 22
   з оплати праці 580 89 40
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 789 1125
   Усього за розділом IV 620 27720 31285
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 40443 42819
   Примітки:
   В балансi станом на 31.12. 2010р. По рядку 030 вiдображена залишкова вартiсть основних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв в бухгалтерському облiку вiдображена за фактичними витратами на їх придбання, встановлення, виготовлення та спорудженахуванням обов'язкових до оцiнок, якi було проведено за рiшенням КМУ, починаючи з 1992 року в зв'язку з iнфляцiєю. До складу оборотних активiв включаються запаси, дебiторська заборгованiсть.
   До власного капiталу вiдносяться статутний капiтал, якається з простих iменних акцiй, iншого додаткового капiталу, непокритих збиткiв та резервного капiталу.У складi поточних зобов'язань облiковується заборгованiсть по розрахункам з бюджетом та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 48626 52369
   Податок на додану вартість 015 6813 7074
   Акцизний збір 020 2219 1965
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 341 385
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 39253 42945
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 35138 34573
   Валовий:    
   — прибуток 050 4115 8372
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 7805 11427
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 582 869
   Витрати на збут 080 3424 4132
   Інші операційні витрати 090 8016 10928
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 0 3870
   — збиток 105 102 0
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 8 8
   Інші доходи 130 40 214
   Фінансові витрати 140 587 1273
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 172 180
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 0 2639
   збиток 175 813 0
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 165
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 0 2474
   — збиток 195 813 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 0 2474
   — збиток 225 813 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 23493 25793
   Витрати на оплату праці 240 1043 1604
   Відрахування на соціальні заходи 250 388 598
   Амортизація 260 829 880
   Інші операційні витрати 270 1801 720
   Разом 280 27554 29595

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 38 538 40038 538 400
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 38 538 40038 538 400
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -0.02110.0642
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -0.02110.0642
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   У 2010роцi виручка, яка вiдображена по ряд.010 звiту, визначена по методу нарахування без урахування одержаних авансiв.При цьому врахованi вимоги П(С)БО № 15, а саме доходи вiдображенi у момент збiльшення активiв, або зменшення зобов'язань, якi прио збiльшення власного капiталу, та при умовi, що оцiнка доходу достовiрно визначена.
   Собiвартiсть ре6алiзованої продукцiї визначена виходячи iз виробничої собiвартостi в частинi , яка припадає на реалiзовану.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 9635 0 0 1203 1760 0 0 0 12598
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -281 0 0 -281
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 9635 0 0 1203 1760 -281 0 0 12317
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -813 0 0 -813
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -813 0 0 -813
   на кінець року 300 9635 0 0 1203 1760 -1094 0 0 11504
   Примітки:
   Змiни власного капiталу вiдбулися за рахунок виправлення помилок попереднього та поточного перiодiв i фiнансового результату

  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33491 31457
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 112 2982
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 21 98
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 7730 10707
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 34185 35372
   Авансів 095 17 0
   Повернення авансів 100 81 37
   Працівникам 105 942 1347
   Витрат на відрядження 110 37 54
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 325 10
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 108 55
   Відрахувань на соціальні заходи 125 441 674
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 2413 1907
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 1 0
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 2812 5796
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2812 5796
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 28 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 8 8
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 52 500
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 33
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 33
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -16 -525
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 6837 32943
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 8589 38521
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1752 -5578
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1752 -5578
   Чистий рух коштів за звітний період 400 1044 -307
   Залишок коштів на початок року 410 73 380
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 1117 73
   Примітки:
   1.Складання "Звiту про рух грошових коштiв" на пiдприємствi здiйснюєтся згiдно з вимогами "ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 4", затверджено Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 р. N 87. 1. Грошовi коштi на початок зв- 73.0 тис.грн. 2. Грошовi коштi на кiнець звiтного периоду вiдсутнi: -коштiв на поточному рахунку в банку - 1117,0тис.грн.,.
  • Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 500 0 0 0 0 501 501 501 0 0 0 0 0
   Разом 080 500 0 0 0 0 501 501 501 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — 70.0.

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 5521 3960 0 0 0 0 0 77 0 0 0 5521 4037 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 3629 2485 21 0 0 0 0 204 0 0 0 3650 2689 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 363 283 0 0 0 44 37 22 0 0 0 319 268 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 42 42 7 0 0 0 0 6 0 0 0 49 30 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 161 161 19 0 0 11 11 19 0 0 0 169 169 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 9716 6913 47 0 0 55 48 328 0 0 0 9708 7193 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 46 2225
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 28 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 19 8
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 94 2233

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 1 1
   Реалізація інших оборотних активів 460 23 21
   Штрафи, пені, неустойки 470 7 9
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 7774 7985
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 577
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 8 10
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 6
   Інші доходи і витрати 630 40 166

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 3
   Поточний рахунок банку 650 822
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 273
   Грошові кошти в дорозі 670 19
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 1117
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 498 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 6 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 354 0 0
   Будівельні матеріали 840 0 0 0
   Запасні частини 850 10 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
   Незавершене виробництво 890 15268 0 0
   Готова продукція 900 940 0 0
   Товари 910 939 0 0
   Разом 920 18015 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 551
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 16748 16498 250 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 748 748 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 50
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 169
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 95
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 125
      на кінець звітного року 1235 30
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 95
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -95
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 829
   Використано за рік - усього 1310 94
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 46
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 47
         з них машини та обладнання 1313 21
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 1
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0