Створення: 16.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 15/04/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 15.04.2016 р.:
- Звiльнений голова наглядової ради Євчук Мар’ян Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 10.04.2015р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
- Звiльнений член Логвиновський Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 10.04.2015р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
- Обраний головою наглядової ради термiном на один рiк Євчук Мар’ян Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- Обрана членом наглядової ради термiном на один рiк Лопатюк Вiкторiя Миколаївна, акцiями не володiє, попередня посада економiст. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- Обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Бобровський Сергiй Анатолiйович, володiє 20,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада в.о. голови правлiння. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- Обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Логвиновський Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада член НР. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.