Створення: 27.04.2018

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 26/04/2018

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 26.04.2018. Попередньо схваленi будь якi можливi значнi правочини граничною сукупною вартiстю 200 000 000грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 288503000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 69,32%. Загальна кiльк. голосуючих акцiй 32070485шт., кiльк. голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 30684677шт.,кiльк. голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 30684677шт.; «проти» 0.