Створення: 12.04.2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 11/04/2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 11.04.2017. Попередньо схваленi будь якi можливi значнi правочини граничною сукупною вартiстю 200 000 000грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 256 630 000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 77,93%. Загальна кiльк. голосуючих акцiй 31 635 994шт., кiльк. голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31 635 989шт., кiльк. голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 31 635 989шт.; «проти» 0.